TÜRKİYE’de AKILLI ÜRETİM

Son yıllarda Türkiye ekonomisini bilgiye dayalı bir sisteme dönüştürme yolunda ilerlemeler var. Böyle bir konseptin odak noktası, katma değeri yüksek akıllı ürünler geliştirmektir.

Bu amaç, Türkiye’deki girişimcileri ve iş dünyasını barındıran TÜSİAD tarafından düzenlenen, ülkedeki “Akıllı Endüstri ve Endüstri 4.0 gelişmeleri” konulu bir konferansta bir kez daha doğrulandı.

Son istatistiklere göre Türkiye’de, katma değerleri yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı sadece %3-4 gibi düşük bir rakamdır. Türkiye ekonomisi, Akıllı Endüstri uygulamaları ve gelişimleri ile toplam üretim hacmi içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını önemli ölçüde artırabilir.

Akıllı Üretim üzerinde yapılan bir çalışma, ”Verimlilik, Büyüme, Yatırım ve İş Gücü” olarak dört ana alanda, henüz gerçekleştirilmemiş iyileştirmeler yapmak fırsatının olduğunu gösterdi. Bu fırsatların, “Endüstri 4.0 kavramlarının tam olarak uygulanmasıyla, Türk üretim sektöründe 50 milyar TL’ye varan tasarruf, %5-15 verimlilikte tasarruf, %4-7 verimlilikte artış” şeklinde olması bekleniyor.

Büyüme söz konusu olduğunda, Türkiye ekonomisinin Endüstri 4.0 kavramlarını kullanarak küresel değer zincirine tam entegrasyonu ile, endüstriyel üretimde yıllık ek büyümenin %3’üne varan bir rekabet avantajı elde edebilir ve böylece GSYİH’da %1 oranında artış sağlayabilir (çalışmalara göre, bu büyüme ek gelir olarak yaklaşık GSYİH’da150-200 milyar Türk Lirası artış anlamına gelir).

Yatırımın uygun hale getirilmesi ve bunun önümüzdeki on yıl içinde gerçekleşmesi için yıllık yaklaşık 10-15 milyar Türk Lirası (cari fiyatlarla ve mevcut ekonomik büyümeye dayalı) yatırım yapılması gerekiyor (üretici gelirinin %1-1,5’una  denk gelen).

Ancak, Türk yatırımcılar genel olarak kısa bir yatırım getirisi bekledikleri için bu zor olabilir. Ayrıca, yukarıda belirtilenlerin gerçekleşmesi durumunda işgücünün yapısının değişmesi de gerektiği varsayılıyor. Endüstri 4.0 yüksek eğitimli bir işgücü gerektirirken, şu anda mesleki eğitim seviyeleri oldukça düşüktür.

Türk endüstrisinin dönüşümü

Araştırmada, yukarıda belirtilen alanlarda başarılı bir değişim elde etmek için Türkiye’nin, Akıllı Endüstri uygulamalarının Türk endüstrisinde uygulanmasına temel oluşturacak bir yol haritası geliştirmesi gerektiği sonucuna varılıyor. Ayrıca, ülkenin işgücününde akıllı fabrikaların ihtiyaçlarına hazırlıklı olması gerekiyor.

Şubat 2016’da Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), Türkiye’de Endüstri 4.0 için stratejik bir gündem ve yol haritası geliştirecek bir koordinasyon birimi kurulmasına karar verdi. Akıllı endüstri, siber-fiziksel sistemler, yapay zeka, sensörler, robot teknolojisi, Nesnelerin İnterneti, büyük veri, siber güvenlik ve bulut bilişim başta olmak üzere kritik ve öncü teknolojilerde mükemmelliğe ulaşmak için bu alanlarda Ar-Ge çalışmalarının artırılmasınada karar alındı.

BTYK, Türk sanayisinin teknoloji üretiminde uluslararası rekabet gücünü artırmaya geçişinin üç ana ayağa dayandığını özetledi:

– tüm paydaşlarla koordinasyon içinde akıllı üretim için bir uygulama ve izleme modeli geliştirmek;

– Kritik ve öncü teknoloji alanlarında (siber fiziksel sistemler, yapay zeka, sensörler, robotik, nesnelerin interneti, büyük veri, siber güvenlik vb.) hedefe yönelik Ar-Ge çalışmalarının artırmak;

– kritik ve öncü teknolojileri geliştirmeye yönelik altyapı üretimi için destek mekanizmaları tasarlamak.

Akıllı Üretim Sistemlerinde ana ve öncü teknolojiler

BTYK kılavuz ilkeleri ışığında 2016 yılının ikinci yarısında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, farklı tematik çalışmalar ve etkinliklerle Akıllı Üretim Sistemlerine hizmet veren anahtar ve öncü teknolojilerin hangileri olduğunu araştırmaya başladı. Araştırma kampanyası, akıllı üretim sistemlerinin tanımlarını ve kavramlarını, teknoloji gruplarını ve kapsamlarını özetlemek için uluslararası ve ulusal raporların temini ve gözden geçirilmesini içeriyordu.

Proje kapsamında TÜBİTAK’ın ilgili teknolojilerinden araştırma ve geliştirme desteği alan yaklaşık bin firmaya kapsamlı bir anket uygulandı. Çalışma sonucunda teknoloji temelli ulusal stratejik hedefler, kritik ürün ve teknolojiler, Ar-Ge konuları ve sektörel uygulamalar belirlendi; stratejik hedefler, kritik ürün ve teknolojiler, Ar-Ge konuları, teknolojik olgunluk seviyeleri, yetkinlik, yerelleşmenin katma değeri ve ticarileşme potansiyeli denetlendi.

Farkındalık ve eğilimler

Türk firmaları arasında Endüstri 4.0 gelişmelerine ilişkin farkındalık nispeten düşüktür. Şirketlerin %22’si kapsamlı bilgiye sahip, %59’u genel bilgiye sahip ve %19’u bu tür gelişmeler hakkında bilgi sahibi değil. TÜBİTAK tarafından yapılan araştırmaya göre, elektronik, yazılım ve malzeme sektöründe farkındalık en yüksek ve genel olarak firmaların % 50’si ilgili teknolojileri 3 ila 5 yıl içinde entegre etmeyi bekliyor.

Dijital olgunluk düzeyi ile ilgili olarak, Türk sanayisi ikinci ve üçüncü sanayi devrimi arasında yer almaktadır ve araştırmanın gösterdiği en olgun sektörler, malzeme sektörü (kauçuk ve plastik), bilgisayar, elektronik ve optik cihazlar ile otomotiv ve beyaz eşya sektörleridir.

Türk firmalarına göre en fazla katma değeri sağlayacak üç teknoloji, otomasyon ve kontrol sistemleri, gelişmiş robotik sistemler ve eklemeli üretimdir. Beklenti, bu teknolojilerin daha çok makine ve teçhizat sektörü, bilgisayar, elektronik ve optik cihazlar sektörü ile otomotiv ve beyaz eşya sektöründe yerini almasıdır.

Akıllı İmalat Sistemleri Teknolojisi Yol Haritası

TÜBİTAK’ın geçtiğimiz yıllardaki ulusal araştırma teklif çağrısı konularının odak noktası, gelişmiş üretim teknolojileri ve Nesnelerin İnterneti: Katmanlı İmalat – Çok katmanlı üretim, Hızlı prototipleme ve 3B baskı teknolojileri, CAD / CAM, simülasyon ve modelleme yazılımı, Robotik ve mekatronik, Esnek imalat; Nesnelerin İnterneti – Sensörler ve algılama sistemleri, Sanallaştırma, M2M iletişimi, Bulut bilgi işlem vb. i olmuştur.

Türk sanayisinin Endüstri 4.0 geçişine hazırlanmasına yardımcı olmak için TÜBİTAK, Endüstri 4.0 kavramlarının benimsenmesini ve geliştirilmesini kolaylaştırmak için bir yol haritası geliştirdi. Yol haritası, Türk endüstrisinin dikkatini vermesi gereken dijitalleşme, bağlanabilirlik ve geleceğin fabrikalarının yanı sıra 8 kritik teknoloji, 10 stratejik hedef ve 29 kritik ürün olmak üzere üç teknoloji grubunu tanımlıyor.

Dijitalleşme (büyük veri ve bulut bilişim, sanallaştırma ve siber güvenlik odaklı)

Aşağıdaki hedefler tanımlanmaktadır:

– Güvenli, özel bulut hizmeti platformu: uç cihazlar, algoritmalar ve uygulamalar için güvenli, özel, akıllı ve ölçeklenebilir bulut hizmeti platformları geliştirin.

– Büyük veri analizi: karar destek sistemlerinde toplanması, işlenmesi, ilişkilendirilmesi, analiz edilmesi, raporlanıp kullanılması.

– Siber güvenlik çözümleri: Endüstri 4.0 uygulamaları siber güvenlik çözümleri geliştirilmesi.

– Modelleme ve simülasyon: modelleme ve simülasyon teknolojilerinin geliştirilmesi

Bağlantı (Nesnelerin İnterneti (IoT) ve sensör teknolojilerine odaklanarak)

Aşağıdaki hedefler tanımlanmaktadır:

– Endüstriyel IoT platformu: Birlikte çalışabilirlik, artırılmış güvenlik ve güvenilirlik ve endüstriyel uç nokta ekipmanı için yazılım ve donanım geliştirme ile endüstriyel IoT dijital platformunun kurulması.

– M2X yazılım ve ekipmanları: Ürün yaşam döngüsü boyunca kaliteyi ve verimliliği artıracak güvenilir ve yenilikçi M2X (Makine-Makine, İnsan-Makine, Makine-Altyapı) yazılımı ve / veya donanımı ile ortaya çıkan verilere uygun veri depolama teknolojilerinin geliştirilmesi.

– Yenilikçi sensörler: endüstriyel, fiziksel, kimyasal, biyolojik, optik, mikro-nano sensörlerin geliştirilmesi; zeki aktörler; endüstriyel, kablosuz, dijital sensör ağları; yapay görme, görüntü işleme, yenilikçi sensör uygulamaları ve ağır koşullara dayanıklı sensörler.

Gelecekteki fabrikalar (eklemeli üretim, gelişmiş robotik sistemler ve otomasyon ve kontrol sistemlerine odaklanma)

Aşağıdaki hedefler tanımlanmaktadır:

– Robotik, otomasyon, ekipman, yazılım ve yönetim sistemleri: KOBİ’lerin de erişebildiği, teknoloji ve maliyet açısından uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek akıllı üretim robotları, ekipman ve yazılım / yönetim sistemleri geliştirmek.

– Tamamlayıcı imalat malzemeleri, ekipmanları ve yazılımları: hammaddelerin, üretim ekipmanlarının ve eklemeli imalatta kullanılan gerekli yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi.

– Akıllı fabrika sistemleri: akıllı fabrika sistemlerinin ve bileşenlerinin ve ara katman yazılım teknolojilerinin geliştirilmesi.

Türkiye’de Akıllı Endüstri Uygulamaları

“Küresel Rekabet için Zorunluluk Olarak Türkiye’de Endüstri 4.0 – Gelişmekte Olan Pazar Perspektifi” çalışmaları, otomotiv, beyaz eşya, tekstil, kimya, yiyecek ve içecek ve makine sektörlerinin, ülkedeki ekonomik kalkınmaya katkıda öncü olduklarının altını çizdi.

Sektörler ayrıca Endüstri 4.0 proje ve uygulamalarına yönelik uygulama fırsatları açısından incelendiler. Çalışma, fırsatlar arasında şunların yer aldığını gösterdi: bilgi ve malzeme akışı, tedarikçilerle entegrasyon, tasarım aşamasında ürün ve üretim sürecinin simülasyonu, esnek üretim ve öngörülebilirliği artıran akıllı ürün ve üretim hatları.

Sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler, bu fırsatların farkındalığının çok yüksek olduğunu ve birçok sanayi kuruluşunun, çeşitli olgunluk seviyelerinde olmalarına  rağmen, Endüstri 4.0 uygulaması açısından şimdiden ilerlemeye başladığını göstermiştir.

Bir diğer önemli ve yaygın bulgu, bu yolculuğun ancak tüm paydaşların katkıda bulunması ve bütüncül politikaların oluşturulmasıyla başarılı olabileceği inancıdır. Araştırma raporu, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu işgücü, ölçek ve yatırım gibi sayısız yapısal sınırlamaları ele almak için uzun vadeli, kapsamlı bir yaklaşımın geliştirilmesini zorunlu görmektedir.

Endüstri kuruluşları ve tedarikçilerin Endüstri 4.0’a özgü teknolojileri takip etmesi ve kendi iş modellerine ilişkin fırsatları benimsemesi gerekmektedir. Araştırma, işgücünün ve ekipmanın da yeni paradigmaya uyarlanması gerektiğini gösterdi.

Araştırmada sonuç olarak, politika yapıcılar ve kamu sektörü için önemli önceliklerin, ülkenin teknolojik altyapısının (örneğin telekomünikasyon, bilgi, iletişim alanında) Sanayi 4.0 gereklilikleri göz önünde bulundurularak geliştirilmesini desteklemek, gerekli olanları hazırlamak, gereken yatırım ve teşvik ortamını hazırlamak ve en önemlisi, vasıflı işgücü talebini karşılamak için uzun vadeli eğitim politikaları oluşturmak konularında birleşildi.

Raporda, Endüstri 4.0 çerçevesinde gelişen değer zincirlerinin önemli bir dönüşümü tetiklemesinin beklendiği hizmet sektörüne de dikkat çekiliyor. Üretim çözüm ortakları olan finans, lojistik, yazılım ve sistem entegrasyonu da önemli alanlar.

Otomotiv, Beyaz eşya ve Tekstil sektöründe Akıllı Endüstri kavramları

Çalışmaya göre, Türk otomotiv sektöründe Akıllı Endüstri uygulamalarını farklı alanlarda yerine getirmek için birçok fırsat var: otomatik ve daha esnek montaj hatlarının geliştirilmesi; yatay veri ve sistem entegrasyonunun geliştirilmesi, üreticilerin tedarikçilerle daha iyi işbirliği yapacağı ortak bir çalışma alanı yaratılabilmesi; akıllı depoların ve dahili lojistik çözümlerinin geliştirilmesi, üreticilerin rekabet gücünü artırabilir.

Beyaz eşya sektöründe şirketler şunlara odaklanabilir: parçalara, hatlara ve ekipmana yerleştirilen sensörlerin geliştirilmesi ve entegrasyonu, sistemler arasında daha iyi iletişim için Makineden Makineye (M2M) ve Makineden İnsana (M2H) iletişim sağlanması; şirket içi sistemlerin daha dikey entegrasyonu daha verimli üretime yol açabilir; üretim alanındaki işgücü verimliliği, otonom taşıma araçları ve teslimat robotlarının uygulanmasıyla artabilir.

Tekstil sektörü, farklı Endüstri 4.0 konseptlerinin geliştirilmesine olanak tanır; Ar-Ge yoluyla ürün geliştiren birimler arasında prototip hazırlama ve verilerin dikey entegrasyonu için gelişmiş simülasyon araçlarının daha fazla kullanılması, işbirliği düzeyini artıracak ve premium ürünlerin daha hızlı geliştirilmesine yardımcı olacaktır; ERP çözümleri aracılığıyla tedarikçiler ve müşterilerle daha fazla yatay entegrasyon, premium değer zincirinde daha iyi rekabete olanak tanır; iletişim yoluyla daha esnek üretim (M2M) sağlanır.

Kimyasallar ve Tarımsal Gıda

Yukarıda belirtilen sektörlere benzer şekilde, Türkiye’deki Kimya, Tarımsal Gıda ve Makine sektörleri de Akıllı Endüstri teknolojileri, konseptleri ve projelerinin başlangıcı  için çeşitli fırsatlar yaratmaktadır.

Kimya sektörü araştırmacıları, akıllı teknolojik gelişim için aşağıdaki potansiyel alanların ana hatlarını çizdiler: muhasebe, üretim ve envanter sistemlerinde uçtan uca veri entegrasyonu, daha hızlı gerçekleşebilen küçük hacimli üretimi sağlayabilir; Ar-Ge’nin yönlendirmesini amaçlayan üretim hatlarından toplanan büyük veri setlerinin ileri düzey analizi, yeni ürünler için daha iyi yaratıcılığın yanı sıra daha iyi üretim sistemleri ve süreçlerine yol açabilir; ve ayrıca akıllı depolar ve şirket içi lojistik çözümler, daha iyi uçtan uca üretim planlamasını yaratır.

Agrofood endüstrisi, Endüstri 4.0 uygulamaları içinpotansiyeli olan başka bir büyük alandır. Üretim, lojistik ve satış sistemlerinden toplanan büyük veri setlerinin gelişmiş analizi, sektördeki şirketlerin pazar talebini daha iyi tahmin etmesine yardımcı olabilir.

RFID ve sensörler tarafından desteklenen tedarikçilerle yatay bir entegrasyon, beslenme maliyetlerini düşüren, özel beslenme programları sağlayabilir. Ayrıca, üretim, satış ve lojistiğin dikey entegrasyonu, iyi geliştirilmiş güvenlik protokolleri ile korunan bulutta kaydedilen büyük verilerin önünü açabilir. Sektör raporu, bu tür verilerin mantıksal analizinin kapasiteyi, gerçek zamanlı performans takibini ve raporlamayı geliştirebileceğini belirtmektedir.

Makineler

TÜSİAD ve Boston Consulting Group’a göre prototip ve test sistemlerinin üretiminde kullanılan gelişmiş simülasyonlar, ürün geliştirme ve kalıp tasarımı sürelerini azaltacaktır. Sanal ortamda daha entegre çalışan Ar-Ge, tasarım ve üretim birimleri, ürün geliştirme süresini ve kalite kontrol kaynaklı zayiatı düşürebilir.

CNC ve kalıp döküm kullanan üretim hatlarının otomasyonu, konfigürasyon ve teslimat süresini kısaltabilir ve kapasite kullanımını artırabilir. Ayrıca, tehlikeli görevlerde yer alan işçiler için sağlık ve güvenliği de artıracaktır. CRM sistemlerine entegre büyük veri analizi, satış öncesi ve sonrası hizmetleri iyileştirebilir. İlaveten, pazar analizi, gömülü sensörlerin satış sonrası hizmetler için uzaktan sorun giderme yolunu açabileceğini ve böylece garanti maliyetlerini azaltabileceğini gösterdi.

Bu konuda neredeyse sonsuz fırsatlar barındıran diğer alanlar, fabrika ve depo tasarımının yanı sıra akıllı envanter yönetimini iyileştirmek için kullanılabilecek simülasyon ve artırılmış gerçekliktir. Araştırmada, lazer güdümlü otonom araçlar ve optik toplama sistemleri kullanılarak hazırlanan siparişlerin, teslimat süresini, iş gücü verimliliğini ve ergonomiyi artırabileceği sonucuna da varıldı.

KAYNAK

see-industry.com, SouthEast European  Industrial Market

Boston Consultng Group, Netherlands Enterprise Agency study

TUBITAK araştırmaları

TUSIAD raporları

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: