Öne çıkan

Ekonomik büyümenin istihdam üzerindeki etkisi

Ekonomik büyüme ve istihdam arasındaki ilişki, ulusal stratejilerde en çok tartışılan konulardan biridir. Ekonomik büyüme, istihdam artışı ve verimlilik artışının uygun bir kombinasyonundan kaynaklanmalıdır.

Son zamanlarda, çoğu ülkede sürekli iş kıtlığı ve İşsizlik sorunu var. Ve görünüşe göre, ekonomi büyürken istihdam artmadığı için, bu fenomen ‘İşsiz Büyüme’ olarak adlandırılıyor. Çoğu ülkedeki kronik yüksek işsizlik nedeniyle, Ekonomi’de istihdam artışının Ekonomik büyümeden nasıl etkilendiği önemli ve eli kulağında bir soru haline geldi. Büyüme bir amaca yönelik bir araç değildir: insanlara hizmet etmek, kalkınmayı teşvik etmek ve yoksulluğu azaltmak için tasarlanır.

İş ve gelir yaratmak kalkınma için çok önemlidir. Gelişmekte olan ülkelerin çoğu, yüksek işsizlik veya eksik istihdamla mücadele ediyor. Birçok insan kazandıkları ile zar zor geçiniyor. Bu nedenle yeni işler yaratmanın yanı sıra mevcut işler için gelirleri ve çalışma koşullarını iyileştirmek de büyük önem taşıyor.

Bu nedenlerle, son yıllarda, istihdamın önemi, kalkınma politikası tartışmalarının odağına haklı olarak daha yakından yansıtıldı. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yıllık küresel istihdam raporuna göre, dünya önümüzdeki on yıl içinde sürdürülebilir büyüme sağlamak ve sosyal uyumu sürdürmek için 600 milyon üretken iş yaratmanın “acil zorunluluğu” ile karşı karşıya.

Ekonomik büyümenin türü (kapsayıcı veya yoğun), ekonomik büyümeyle bağlantılı olarak istihdam yaratma ritmini belirleyen önemli bir faktördür. Böylece, toplam talep artışına bir tepki olarak ekonomik büyüme (GSYİH büyümesi – toplam üretim), farklı şekillerde elde edilebilir: ya girdi miktarı (işgücü, sermaye, vb.) artar ve ardından kapsayıcı büyüme, veya üretim faktörlerinin üretkenliği artar (yoğun büyüme) veya iki olasılığın bir kombinasyonu ile oluşur.

Öte yandan, ekonomik büyüme sürecinin istihdam üzerindeki etkisinin boyutu ve evrimi, teknik gelişmelerin ortaya konma ritmine, işgücü piyasasına özgü kurumsal değişikliklere, ücret politikaları vb. diğer faktörlere göre de farklılık gösterir.

Ekonomik büyüme ve istihdam arasındaki ilişki, ulusal stratejilerde en çok tartışılan konulardan biridir. Vurgu, ‘üretken’ ve ‘karşılığını veren’ istihdam üzerinde olmalıdır. Ayrıca, ekonomik büyüme tek başına tüm refahımızda sürdürülebilir bir artış sağlamak için yeterli değildir. Sosyal barış, temiz ve sağlıklı bir ortamın yanı sıra kendi belirlediği yaşam, ve sağlıklı bir çevre, maddi refahın yanı sıra kalkınmanın önemli faktörleridir.

Ekonomik büyüme ve istihdam arasındaki bağlantı

Ampirik araştırmalar, ekonomik büyümenin istihdam yaratma ile pozitif bir şekilde ilişkili olma eğiliminde olduğunu vurgulamaktadır.

• Khan (2007), gelişmekte olan ülkelerde GSYİH büyümesinin istihdam esnekliğinin 0,7 olduğunu bulmuştur.

• Küresel düzeyde Kapsos (2005), ek GSYİH büyümesinin her 1 yüzde puanı için, 1991 ile 2003 arasındaki üç dönem boyunca toplam istihdamı yüzde 0,3 ile 0,38 arasında arttırdığını bulmuştur.

Ekonomik büyüme istihdam yaratma için iyi olsa da, büyümenin büyük ölçekte emeği absorbe etme potansiyeline sahip sektörlerde gerçekleşmesi önemlidir. Bazı sektörler ve faaliyetler diğerlerinden daha fazla yoğunlukta istihdam yaratırlar.

 • Basnett ve Sen (2013) tarafından yapılan bir yazın incelemesi, imalat ve hizmetlerdeki büyümenin istihdam üzerinde özellikle olumlu bir etkiye sahip olduğunu gösteren kapsamlı bir kanıt yığını bulmuşlardır. GSYİH büyümesinin tarımdaki istihdam üzerindeki etkisinin genel olarak sınırlı olduğu, ancak tarım sektöründeki katma değerli büyümenin istihdam üzerinde nispeten büyük bir etkisinin olduğu görülmüştür. Tekstil için kanıtlar küçüktü, ancak araştırmalar büyümenin istihdam yaratılmasına olumlu katkıda bulunduğunu gösteriyor. Tarımsal işletmeler / gıda işleme için yazarlar, büyümenin istihdam üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu bulmuşlardır.
 • Melamed, Hartwig ve Grant (2011) hizmetlerdeki büyümenin istihdamı yönlendirmede imalattan görece daha önemli hale geldiğini öne sürüyorlar. Yazarlar, farklı sektörlerde istihdamın etkisine dair kanıtların bulunduğu 1980’ler, 1990’lar ve 2000’lerden 24 büyüme dönemi üzerine araştırmalara baktılar. Bunlardan 18’inde yoksulluk düşmüştü. Bu vakaların 15’inde hizmetlerde istihdamda artış olmuş, onunda endüstriyel istihdamda artış olmuş ve altı vakada tarımda istihdamda artış olmuştur (altısı, üç sektörden ikisinde istihdamda artış gördü, ancak her üç sektörde birden istihdam artışı görülmedi). Benzer şekilde Kapsos (2005), ekonomik sektöre göre tarihsel küresel istihdam esnekliklerinin hizmetlerde en yüksek olduğunu (yüzde 0,61 ile) bulmuştur.

Arthur Okun’un ekonomik büyüme ile işsizliğin nasıl bağlantılı olduğuna dair bulguları

Ekonomiyi incelemeye gelince, büyüme ve iş yaratılması, ekonomistlerin dikkate aldıkları iki temel faktördür. İkisi arasında açık bir ilişki var ve birçok iktisatçı, ekonomik büyüme ile işsizlik seviyeleri arasındaki ilişkiyi incelemeye çalışmışlardır. Ekonomist Arthur Okun, tartışmayı ilk olarak 1960’larda ele almaya başladı ve konuyla ilgili araştırması o zamandan beri Okun yasası olarak bilinmeye başladı. Aşağıda, Okun yasasının daha ayrıntılı bir özeti, neden önemli olduğu ve ilk yayınlanmasından bu yana nasıl zaman testinden geçtiği yer almaktadır.

• Okun yasası, 1960’ların başında Yale profesörü ve ekonomist Arthur Okun tarafından öne sürüldü.

• Okun yasası, bir ülkenin işsizliği ile ekonomik büyüme oranları arasındaki istatistiksel ilişkiye bakar.

• Okun yasası, bir ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) işsizlik oranında % 1’lik bir düşüş sağlamak için bir yıl boyunca yaklaşık %4 oranında büyümesi gerektiğini söylüyor.

Okun Yasası: Temel Bilgiler

Okun yasası, en temel şekliyle, bir ülkenin işsizlik oranı ile ekonomisinin büyüme hızı arasındaki istatistiksel ilişkiyi araştırır. St. Louis Federal Rezerv Bankası’nın ekonomi araştırma kolu, Okun yasasının “işsizlik oranı doğal oranının üzerinde olduğunda bir ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) ne kadarının kaybedilebileceğini bize söylemeyi amaçladığını” açıklıyor. “Okun yasasının arkasındaki mantık basittir. Çıktı, üretim sürecinde kullanılan emek miktarına bağlıdır, bu nedenle çıktı ve istihdam arasında pozitif bir ilişki vardır. Toplam istihdam eşittir işgücü eksi işsiz, dolayısıyla çıktı ve işsizlik arasında negatif bir ilişki vardır (işgücüne bağlı olarak). “

“Bu pratik kural, işsizlik oranındaki değişimler ile reel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyüme oranı arasında gözlemlenen ilişkiyi tanımlar. Okun, işgücünün büyüklüğünde ve verimlilik seviyesinde devam eden artışlar nedeniyle, sadece işsizlik oranını sabit tutmak için normalde potansiyel büyüme oranına yakın reel GSYİH büyümesinin gerekli olduğunu kaydetti. İşsizlik oranını düşürmek için, bu nedenle, ekonominin potansiyelinin üzerinde bir hızda büyümesi gerekir.

Daha spesifik olarak, Okun yasasının halihazırda kabul edilen versiyonlarına göre, bir yıl içinde işsizlik oranında yüzde bir puan düşüş sağlamak için, gerçek GSYİH’nın o dönemdeki potansiyel GSYİH büyüme oranından yaklaşık yüzde iki puan daha hızlı büyümesi gerekir. . Dolayısıyla, örnek vermek gerekirse, potansiyel GSYİH büyüme oranı %2 ise, Okun yasası, işsizlik oranında yüzde bir puanlık bir düşüş elde etmek için GSYİH’nın bir yıl boyunca yaklaşık %4 oranında büyümesi gerektiğini söylüyor. “

Okun Yasasının Geçerliliği

İşsizlik, farklı boyut ve yönlerde olumsuz etkilediği için herhangi bir insan toplumunda olumsuz bir olgudur. Ek olarak, topluluk yapısını etkileyen ekonomik bir kusuru ifade eder. Bu nedenle, işsizliğin ekonomik ve sosyal boyutları karmaşıklığı arttırmakta, sonuç olarak, doğasını ve büyüme üzerindeki etkisini anlamak için bizi çeşitli analizler yapmaya yönlendirmektedir. Etkiler, ekonomik büyüme oranları ile ekonomide hüküm süren değişen işsizlik oranları arasındaki nedensel ilişkinin varlığı ile doğrulanır. Ancak teorik analiz, belirli bir ülkenin ekonomi politikalarındaki dengesizlikten kaynaklanan ekonomik bir fenomen olarak işsizliğe odaklandığı için bu ilişkiyi her zaman doğrulamamaktadır.

TÜRKİYE Örneği

Tuğba Dayıoğlu ve Yılmaz Aydın tarafından 26 Haziran 2020 tarihli “Relationship between Economic Growth, Unemployment, Inflation” adlı çalışmada, Türkiye için ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki ilişkide incelenmiştir. Aşağıda, çalışmadaki bu bölüm özetlenmektedir.

Bu bağlamda ekonomik büyümenin istihdam veya işsizlik oranı üzerindeki etkileri incelenmekte ve büyümenin istihdam yaratıp yaratmadığı hem dünya literatüründe hem de Türkiye’de araştırma konusu olmaktadır. Tarihsel olarak, ekonomik büyüme ile istihdam arasındaki ilişkinin son dönemlerde zayıfladığı veya bir başka deyişle daha karmaşık hale geldiği görülmektedir. Büyüme ve istihdam arasında ne bire bir ne de istikrarlı bir ilişkinin, ülke ekonomilerindeki gelişmelerle birlikte olduğu görülmektedir. Yapısal uyum politikasını destekleyen ekonomistler, ihracata dayalı büyüme stratejisinin temeli olan dış ticaretin serbestleşmesi ile istihdamın artacağını öngörmüşlerdir. Son yıllarda birçok gelişmekte olan ülkenin deneyimlediği şey, neoklasik teorinin bu iddialarını doğrulamaktan uzaktır. Çalışma çağındaki nüfusun hızla arttığı bir ortamda yeterli istihdamın sağlanması için yüksek büyüme hızlarının yanı sıra büyümenin de sürdürülmesi gerekmektedir. Türkiye’de 1990’lardan bu yana büyüme rakamlarının üç defa eksi yüzde 6’nın altında olması büyümenin son derece istikrarsız olduğunu gösteriyor. Bu, kısa vadeli yabancı sermaye girişlerine bağlı büyümenin kalıcı olmadığını ve sermaye hareketlerinin liberalleşmesi ile kırılganlığın yükseldiğini göstermektedir

Ekonomik büyümenin istihdamı artıracağı ve işsizliği azaltacağı görüşü literatürde Okun yasası olarak biliniyor. Arthur Okun, 1947-1960 dönemi için üç aylık verileri kullanan regresyon analizi ile Birleşik Devletler’deki işsizlik oranı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceledi. Geliştirilen regresyon denklemine göre, mevcut gelir ile tam istihdam geliri arasındaki fark, işsizlik oranıyla ters yönde değişmektedir.  Okun’un geliştirdiği yasa, büyüme oranının %2,25 olarak ölçülen eğilimi veya ortalama büyüme oranını aşması durumunda, işsizlik oranında düşüşe yol açacağını belirtiyor. Tam olarak, büyüme eğilimini aşan GSYİH büyümesinin her yüzde puanı işsizlik oranını ne kadar düşüreceği sorusu aranmaktadır. Okun yasası, benzer şekilde işsizlik oranını %1 düşürmek için gereken büyüme oranını tahmin etmek için kullanılabilir. Amerika Birleşik Devletleri için yukarıda belirtilen dönemi kapsayan çalışma, büyüme öncesi orana göre her %1 büyüme oranının işsizlik oranını %0,5 puan düşürdüğü sonucuna varmıştır. Ekonominin doğal oranın üzerinde büyüme gösterdiği yıllarda, işsizlik oranında gerçek ve doğal büyüme hızı arasındaki farkın k katına kadar bir değişim olacaktır.

Bu çalışma, Okun yasasının Türkiye için çok kötü çalıştığını göstermektedir. Bu çalışmada regresyon analizi kullanılarak elde edilen negatif yönlü regresyon doğrusu, işsizlik oranındaki değişim ile büyüme hızı arasında ters bir ilişkinin varlığını ortaya koymuştur. Ancak, büyüme, işsizlik üzerinde etkili olması için en az %4,3 olmalıdır. Diğer bir deyişle, büyüme hızı bu seviyeye ulaştıktan sonra her %1 puanlık artış, işsizlik oranında sadece %0,13 düşüşle sonuçlanmaktadır. Türkiye ile ilgili birçok farklı çalışmada da benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Bu hesaplamalar, özellikle konjonktürün genişleme dönemindeki büyümenin istihdam üzerinde çok düşük etkileri olduğunu ve dolayısıyla istihdam yaratmayan büyümenin varlığını göstermektedir. Bu çalışmalardan elde edilen bir diğer önemli bulgu da Okun’un Türkiye ekonomisindeki ilişkisinin asimetrik bir yapıya sahip olması, yani reel çıktının genişleme döneminde işsizliğin azaltılmasına etkisi ile daralma döneminde artan işsizliğe etkisinin aynı olmamasıdır.

Türkiye’de 1999–2019 döneminde büyüme oranı ile işsizlik oranı arasındaki ilişki incelendiğinde, özellikle kriz dönemlerinde büyüme ile işsizlik arasında ters bir ilişki olduğu görülmektedir. İşsizlik oranı 1999, 2001 ve 2009’da yüksek seviyelere ulaştı ve daha sonraki yıllarda (bazı dönemlerde) gecikmiş olsa da düşmeye başladı. Benzer şekilde 2018 yılında yaşanan döviz krizinin yarattığı olumsuz büyüme koşulları ile işsizlik artmaya başladı ve 2019 yılında %13,7 ile en yüksek değerine ulaştı. Öte yandan, ekonomide yaşanan döngüsel canlanmanın işsizlik üzerindeki etkisi görece zayıf kaldı. 2004 ve 2005 yıllarında %10’a yaklaşan büyüme hızına rağmen, işsizlik oranı yüksek seviyelerde sabit kaldı. İncelenen dönemde büyümenin en yüksek olduğu 2011 yılında işsizlik oranındaki düşüşün son derece sınırlı kaldığı söylenebilir. 2013 ve 2017 yıllarında yaşanan genişleme döneminde işsizlik azalmadı, aksine artmaya başladı.

Türkiye ekonomisinde yıllar içinde büyüme istatistikleri artmış olsa da işsizlik oranları Okun yasasının öngördüğü şekilde azalmadı. Genel kabul gören teoride, bir ülke ekonomisinin büyüme hızı arttığında, istihdamın artması ve işsizlik oranının düşmesi beklenir. Türkiye’de son yıllarda sağlanan yüksek ekonomik büyüme oranlarına rağmen, bu performans işsizlik oranlarına aynı ölçüde yansımamış ve tartışmalara yol açmıştır. İstihdam sağlamayan, tüketime ve yabancı sermaye hareketlerine dayalı bir ekonomik büyüme modeli sürdürülebilir değildir. Hızlı nüfus artışı ve genç nüfuslu bir demografik yapı göz önüne alındığında, üretime dayalı politikalarla, istihdam sağlayan, katma değeri yüksek ürünlere odaklanan ve dışa bağımlılığı azaltan bir ekonomik büyüme modeli geliştirmek büyük önem taşımaktadır.

Bu açıklamalara göre Türkiye ithalata bağımlı bir üretim yapısına sahip olduğundan ekonomiyi hızlandırmak için ithalatın artması gerekiyor. Bu durumda, kaçınılmaz olarak bir dış hesap açığı vardır. Dış tasarruf kullanımı anlamına gelen bu açık, Türkiye’deki dış borç stokunun tolere edilebilir seviyenin üzerine çıkmasına neden olmuştur. Artan dış borç ve bunun sonucunda döviz ihtiyacı, ekonominin daha kırılgan hale gelmesi ve makroekonomik dengelerin hızla bozulması anlamına gelir.

Cari açık vermeden büyümek için ekonominin üretim yapısındaki önemli değişikliklerin Türkiye’de bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Öncelikle ara malı üreten sektörlerin geliştirilmesi ve ithalata olan bağımlılığın azaltılması gerekiyor. Ayrıca dış ticarette rekabetçi bir döviz kuru politikasının olumlu sonuçlar vermesi beklenmelidir.

İstihdam Açısından Zengin Ekonomik Büyüme

Sürekli, kapsayıcı ve sürdürülebilir, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işi teşvik eden” ekonomik büyümenin ancak işler ve insana yakışır iş yaratması halinde kapsayıcı olacağı kabul edilir.. Büyüme, istihdam ve yoksulluğu azaltma faaliyetleri arasındaki güçlü bağlantı nedeniyle yoksulluk ve eşitlik hedeflerine ulaşılmasını da desteklemelidir.

Tek başına ekonomik büyüme, özellikle yoksullar, savunmasızlar ve geride kalma riskiyle karşı karşıya olanlar için daha fazla ve daha iyi işler anlamına gelmez. Ekonomik büyüme, üretken istihdamı artırmak için bir ön koşuldur; istihdamdaki artışlarla işgücü verimliliğindeki artışların birleşik sonucudur. Bu nedenle, ekonomik büyüme oranı, istihdamdaki büyümenin ve işgücü verimliliğindeki büyümenin gerçekleşebileceği mutlak tavanı belirler. Bununla birlikte, büyümenin şekli veya doğası da önemlidir. Ekonomik büyümenin üretken istihdam yaratma üzerindeki etkisi, yalnızca büyüme oranına değil, aynı zamanda büyümenin üretken işlere dönüşmesindeki verimliliğine de bağlıdır. İkincisi, büyümenin sektör kompozisyonuna ve bireysel sektörlerdeki büyümenin sermaye / emek yoğunluğu gibi bir dizi faktöre bağlıdır.

Genellikle hem yeni iş sayısını hem de üretkenliği ve ayrıca istihdamdan elde edilen gelirleri artırma ihtiyacı vardır. Bu nedenle, istihdam açısından ekonomik kalkınmanın incelenmesi, ekonomik büyümenin daha fazla iş ve daha yüksek verimlilik / gelir ihtiyacını ne ölçüde karşıladığının değerlendirilmesidir. Anlamlı iç görüler elde etmek için böyle bir değerlendirmenin ekonomik sektörlere göre ayrıştırılması gerekir. Ekonomik büyümenin üretken bir dönüşümle ne ölçüde ilişkilendirildiği ve bu dönüşüm tarafından yönlendirildiği, orta ve uzun vadede ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği için büyük önem taşımaktadır.

Bir ekonominin nüfusu için yeterli istihdam fırsatları yaratma yeteneğini ölçen göstergeler, ekonominin genel kalkınma performansı hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Bu göstergeler arasında işsizlik oranları, istihdam – nüfus oranları, işgücüne katılım oranları ve çıktıya göre büyümenin istihdam yoğunluğu veya istihdamın esnekliği yer alır – bu son gösterge, istihdam artışının ne kadar ekonomik büyümenin yüzde 1 puanı ile ilişkili olduğunu ölçer. Büyümenin istihdam içeriğindeki düşüş, bir politika meselesidir. İstihdam ve insana yakışır işin ekonomik büyüme ve yoksulluğu azaltma politikalarına açıkça entegre edilmesi, insanlar için faydaların en üst düzeye çıkarılmasına ve büyümenin hem sürdürülebilir hem de kapsayıcı olmasını sağlamaya yardımcı olur.

“Çalışan yoksulların” durumu, özellikle kayıtlı ekonominin küçük olduğu ve birçok kadın ve erkeğin – çoğu zaman zor ve uzun saatler boyunca – çalıştığı, ancak kendilerini ve ailelerini yoksulluktan kurtaracak kadar para kazanamadığı ülkelerde özel bir ilgi konusu olmalıdır.

Geçtiğimiz on beş yıl boyunca ILO, UNDP, OECD, UN-DESA, Dünya Bankası ve diğerleri, büyüme-istihdam-yoksulluk bağına ilişkin önemli analitik çalışmalar yürüttüler Dünya Bankası’nın “İşler” başlıklı 2013 Dünya Kalkınma Raporu, artan yaşam standartları, daha fazla sosyal uyum ve geliştirilmiş üretkenlik açısından istihdamın dönüştürücü rolünü vurguladı. UNDP’nin “İnsani Gelişme İçin Yeniden Düşünmek” başlığı altında yayınlanan 2015 İnsani Gelişme Raporu, iş (daha geniş anlamıyla) ve insani gelişme arasındaki bağlantıyı kurmayı amaçlıyordu. Afrika Devlet Başkanları tarafından bu vesileyle kabul edilen Beyanname, “istihdam yaratmayı ulusal, bölgesel ve kıtasal düzeylerde ekonomik ve sosyal politikaların açık ve merkezi bir hedefi olarak, sürdürülebilir yoksulluğun azaltılması ve onların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yerleştirmektir.” denildi.

KAYNAK


Dr Ritika Srivastava

Dr Ritika Srivastava is the freelance writer with People Matters.

DCED, Link between employment and enterprise-development.org

Investopedia, ECONOMICS  MACROECONOMICS, By RYAN FURHMANN

 Reviewed By TOBY WALTERS  Updated Nov 3, 2020

ILO home Topics, Decent work for sustainable development (DW4SD) Resource Platform  October 2017

European Scientific Journal 13(28)

DOI: 10.19044/esj.2017.v13n28p470

Authors: Saleh Al-hosban,

Tuğba Dayıoğlu ve Yılmaz Aydın, Relationship between Economic Growth, Unemployment, Inflation and Current Account Balance: Theory and Case of Turkey

Haziran 26 2020, Gözden geçirme Ağustos 31, 2020

Yabancı Para Cinsinden Dış Borçlanma

Dış borç, bir hükümet, şirket veya özel hane halkı tarafından başka bir ülkenin hükümetinden veya özel borç verenlerden ödünç alınan paradır. Dış borç ayrıca Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşlara olan yükümlülükleri de içerir. Toplam dış borç, kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülüklerin bir kombinasyonu olabilir.

Küresel olarak, borç seviyeleri hiç bu günkü kadar yüksek olmamıştı. Uluslararası Finans Enstitüsü’ne göre, toplam küresel borç 250 trilyon ABD dolarının üzerindedir. Bunu kabaca 80 trilyon ABD doları olan küresel yıllık GSYİH ile karşılaştırın!

Dış borçlanma genellikle diğer ekonomik politikaların istenmeyen sonucudur. Büyük bütçe açıkları, aşırı değerli döviz kurları ve yurtiçi tasarrufları caydırıcı önlemler, bir ekonomiyi yabancı sermayeye ihtiyaca yöneltiyor. Arjantin, Peru ve Türkiye gibi borç merdiveninin zirvesine yakın bazı ülkelerde bu durum yaygın olarak görülüyor. Buna karşılık, Malezya ve diğer birkaç Doğu Asya ülkesi, büyük mali açıklardan ve fiyat ve döviz kurlarındaki bozulmalardan bilinçli olarak kaçındı; borç merdiveninin dibine yakınlar. Makroekonomik dengesizliklere, ticaret hadlerindeki keskin değişimler de neden olmuştur. Birçok ülke, geçici olarak büyük dış kaynak açıkları olması beklentilerini finanse etmek için dış borçlanmaya başvurdular.

Hükümet Nasıl Borç Para Toplar?

Bir hükümetin borç para almasının üç yolu vardır:

 1. Vatandaşlarından

Evet, bir ulusun vatandaşları hükümetlerine borç para verir ve bu da ulusal borcu artırır. Bu, ekonomist bir bakış açısıyla para toplamanın en güvenli yoludur. Birçok gelişmiş ülke borç para almak için bu yöntemi tercih etmektedir.

Bunu yapmak için hükümet, borç verene ödenmek üzere kupon adı verilen sabit faiz oranlı tahviller çıkarır. Bu kupon üçer aylık, yıllık veya vade sonunda kümülatif olarak ödenebilir. Vade, tahvilin çıkarıldığı, yani paranızı devlete ödünç verdiğiniz süreyi ifade eder. Birkaç hafta gibi kısa bir süre olabilir veya belirli tahviller için 30 yıla kadar uzayabilir.

2. Kendinden

İlginç bir şekilde, ülke kendi devlet kurumlarından ve yan kuruluşlarından bile borç para alabiliyor. Kulağa biraz mantıksız geldiği için hükümetin kendisinden nasıl borç alabileceğini merak edebilirsiniz. Mesele şu ki, Sosyal Güvenlik Vakfı fonu, Personel Yönetimi Emeklilik Dairesi vb. gibi bazı devlet kurumları, zaman zaman vergilerden ihtiyaç duyduklarından daha fazla gelir elde ediyor. Bu nedenle, bu fazla parayı bir kilit altında saklamak yerine, bu kurumlar devlet tahvilleri satın alır ve karşılığında hükümete borç para verir.

Son olarak, hükümetin kendisinden borç alabilmesinin en gölgeli yolu merkez bankalarıdır. Bu, harcamaları artırmanın veya borç geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirmenin bir yolu olarak para basmak anlamına gelir. Birçok ülkede merkez bankaları doğrudan hükümetin kontrolü altındadır. Bunun anlamı, bu tür hükümetlerin harcayacak paraları kalmadığında ve yerli ya da yabancı yatırımcılardan borç almak istemediklerinde, merkez bankalarından borç para alabilmeleridir. Bu durumda merkez bankalarının genel olarak yaptığı şey, para basmak (evet… yeni para!) ve bunu devlet tahvili satın alarak borç olarak hükümete vermektir. Kağıt üzerinde hükümet merkez bankalarından borç para almış gibi görünse de, gerçekte bunu yaparak yeni para icat ediyor ve bu parayı sisteme akıtıyor. Ancak, bunu yapmanın sonuçları kötü olabilir

3. Yabancı Kaynaklardan

Devlet vatandaşlarından olduğu gibi dış ülkelerden de borç para alabilir. Hükümet, hazine bonosu ihraç ederek yabancı bankalardan, uluslararası finans kuruluşlarından, Dünya Bankası ve diğerleri gibi diğer yabancı yatırımcılardan borç para alabilir.

Ancak unutulmaması gereken bir şey var: Bir ülke yurt dışından borç aldığında, yani dış borca başvurduğunda, aldığı para genellikle kendi para biriminden farklı oluyor. Pek çok iktisatçı, bu borçlanma yöntemine şüpheyle yaklaşıyor çünkü, ihraç edilen tahvillere ilişkin olağan faiz ödeme yükümlülüğünün yanı sıra, döviz kuru dalgalanmaları riski de var.

YABANCI KAYNAKLARDAN BORÇLANMA

Riskten korunmamış yabancı para cinsinden borçlanma, borçluyu kur dalgalanmalarına karşı duyarlı hale getirdiği için risklidir. Bir hükümet, yalnızca yerel para biriminde (vergi) geliri elde ederken, piyasalarda yabancı para cinsinden borçlanırsa, yerel para biriminin potansiyel değer kaybına karşı savunmasız olacaktır. Değer kaybı durumunda devlet borcunun GSYİH’ya oranı yükselecek, faiz harcamaları artacak ve bütçe dengesi olumsuz etkilenecektir. Devlet, şirketler ve hane halkı aynı anda döviz cinsinden borçlanırsa, tüm ekonomi ağır bir şekilde kur riskine maruz kalacaktır.

Aşırı döviz borçlanmasının neden olduğu çok sayıda tarihsel borç krizi örneği vardır. Gerçekten de, gelişmekte olan piyasa ülkelerindeki mali krizlerden önce genellikle bol miktarda yabancı para fon girişinin olduğu dönemler gelir. Yani, küresel finansal koşullar uygunsa, gelişmekte olan piyasa ülkeleri, iç tüketimi ve yatırımı düşük maliyetle finanse etmek için yurt dışından sermaye ithal etmeye teşvik edilecektir. Dışarıdan finanse edilen harcamaların çıktı ve istihdam üzerindeki olumlu etkisi, tüketici ve iş güvenine olumlu yansıyacak ve böylece borçlanma ve harcama eğiliminin daha da artmasına yol açacaktır.

Dikkate alınmadığı takdirde aşırı dış borçlanma, iç talepte sürdürülemez bir artışa yol açabilir ve ekonomiyi dış şoklara karşı savunmasız bırakabilir. Bu şoklar aniden ortaya çıkma eğiliminde olduğundan, gelişmekte olan piyasa ülkeleri genellikle gafil avlanır. Dış şoklar, çeşitli şekillerde olabilir: küresel para koşullarındaki ani değişiklikler, kötüleşen yatırımcı güveni, ana ihraç mallarının fiyatlarının düşmesi, ana ticaret ortaklarının korumacı önlemler açıklaması gibi. Dış şokun türünden bağımsız olarak, şok genellikle borç alan ülkenin dış finansmana erişiminde bir bozulmaya yol açar.

Esasen, 1970’lerden bu yana, devletin döviz cinsinden borçlanmasının önemli bir risk kaynağı olabileceği birçok kez gösterilmiştir. Sadece para birimi uyumsuzlukları yaratma ve böylece kamu maliyesini döviz kuru şoklarına maruz bırakma eğiliminde olmakla kalmaz, aynı zamanda devlet borcunun yeniden finanse edilmesini daha zor hale getirebilir. Özellikle, hükümetin para birimi uyumsuzluğunun farkında olan yatırımcılar, ülkenin risk profilindeki değişikliklere karşı çok hassas olabilir. Risk profilinin kötüleşmesi durumunda, yatırımcılar hükümetin döviz kurunun bitmesi durumunda meydana gelebilecek zararlardan kaçınmak için devlet tahvillerinden çekilmeyi tercih edebilirler. Böyle bir bağlamda, hükümetin yabancı para cinsinden borçlarını vadesi geldikçe yeniden finanse etmesi giderek zorlaşabilir. Bu nedenle, eğer hükümet ağır bir döviz borcuna sahipse, kendi kendini gerçekleştiren olaylara karşı savunmasız hale gelir: yatırımcıların temerrüde düşme konusundaki endişeleri, ülkenin borcunu fiilen temerrüde düşmesine neden olabilir.

DIŞ BORÇ MALİYET ve FAYDALARI

İktisat tarihi bize döviz cinsinden borçlanmanın makroekonomik istikrar için çok zararlı olabileceğini açıkça öğretmiş olsa da, bugün bile birçok ülke büyük ölçüde yabancı para fon kaynaklarına güveniyor. Maliyetlerin ve risklerin tartışılmasına ek olarak, devletin yabancı para cinsinden borçlanmasının ekonomisi, küçük ancak, yüksek oranda dolarize olmuş gelişen piyasa ülkelerinde belirgin olan iki ana faydasını tanımlar. Bu avantajlardan biri, başlıca küresel para birimlerindeki finansman kaynaklarının yerel para birimindeki yerel finansman kaynaklarından tipik olarak daha bol ve daha ucuz olmasıdır. Bu nedenle, yerel finansman kaynaklarının kıt olduğu ülkelerde, hükümetin dış borçlanması, verimli projelere tahsis edilirse, ekonomik büyüme ve kalkınmanın önemli bir itici gücü olabilir. İkinci fayda, devletin döviz cinsinden borçlanmasının, merkez bankasının – en azından borç stoku arttıkça geçici olarak – yerel para birimi için bir dayanak görevi gören döviz rezervleri biriktirmesine olanak sağlamasından kaynaklanmaktadır.

Elbette her ülke için doğru olan tek bir politika seti yoktur. Bir ülkenin ne ölçüde yurt dışından borç alması gerektiği, dünya ticaretinde ve sermaye piyasalarında karşı karşıya olduğu dış ortama, sahip olduğu doğal ve beşeri kaynaklara, ekonomik ve siyasi yapılarına bağlıdır. Bazı hükümetler, yatırımı artırmak ve yurt içi büyümeyi desteklemek için yurt dışından borç almayı seçerken, diğerleri, iç tasarruflara ve diğer borç yaratmayan girişlere güvenmeyi tercih ederek nispeten daha az borçlanmayı seçtiler.

Açıktır ki, tüm gelişmekte olan ülkeler her türden yabancı sermayeye erişime sahip değildir. Bu, borçlanma deneyimlerini ve borçlarının mevcut büyüklüğünü ve bileşimini etkilemiştir. Bir ülkenin ticari borç alma fırsatı, ekonomisi ilerledikçe artma eğilimindedir: kişi başına daha yüksek gelir, imtiyazlı fonlara güvenmekten uzaklaşıp özel finans kaynaklarına daha geniş erişime doğru gitme eğilimindedir.

DIŞ BORCUN KULLANIMI

Borçlanma, yatırım ve büyüme ile ilgili ülke deneyimleri, tüm sermayenin verimli bir şekilde kullanılması zorunluluğunu vurgulamaktadır. Kamu sektörü yatırımları, aşağı yönlü riskler için makul önlemlerin alınmasını ve dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Özel sektör projeleri, verimli yatırımı teşvik eden bir teşvikler, ödüller ve cezalar çerçevesine ihtiyaç duyar. Bu iki alandaki başarısızlık, son on yılda bazı ülkelerdeki yavaş büyümenin birincil nedeni olmuştur. Yabancı sermayenin dahil olduğu durumlarda, ülkeler bir “dönüşüm sorunu” ile karşılaşabilir – yani, projeler dış borcu karşılamaya yetecek kadar döviz üretemez (veya kurtaramaz). Bu birkaç nedenden dolayı olabilir. Proje oluşum dönemleri, kredilerin vade profiliyle uyumsuz olabilir. Alternatif olarak, belirli projeler herhangi bir zaman diliminde hiçbir zaman yeterli döviz üretemeyebilir veya tasarruf edemeyebilir. Aşırı değerli döviz kurları, yüksek koruma ve tüketim ve yatırım sübvansiyonları tarafından bozulmamış bir ekonomide bunun önemi yoktur. Yatırımların ticareti yapılan mallar (ihraç edilebilir veya ithal ikame ürünler) veya uluslararası ticareti yapılamayan eğitim, elektrik veya borulu su şebekeleri gibi mallar üretip üretmediği önemsiz olacaktır: getiri oranları ödünç alınan fonların maliyetinden yüksek olduğu sürece, çıktı ve tasarruflar artacak ve borcun geri ödenmesine yetecek kadar fazladan ihraç edilebilir bir fazla bırakılacaktır.

Bu borçlanmaların bir kısmı emtia fiyatları düştüğünde tüketimi sürdürmek için kullanılırken, çoğu, büyük kamu yatırımlarını finanse etmeye gitti ve bunların çoğu ekonomik büyümeye veya borcun ödenmesi için döviz yaratılmasına çok az katkıda bulundu. Bu projeler geniş bir sektör ve ülke yelpazesini kapsıyordu. Büyük konferans merkezleri, idari binalar, üniversite merkezleri, oteller ve otoyollar gibi projeler ile sanayi sektöründeki projeler örnek olarak gösterilebilir. Benzer durum, düşük gelirli ülkelerde olduğu kadar orta gelirli ülkelerde ve çoğu petrol ihracatçısı ülkede de meydana geldi. Açıkça sosyal, ekonomik ve politik altyapıya yatırım, endüstriyel yatırım ve hizmet sektörlerine yatırım (örneğin otellerde) gibi gereklidir. Ancak deneyimler, çıktıda önemli artışlar sağlayamayan projelere çok fazla yatırım yapıldığını göstermektedir. Ya siyasi prestij temelinde ya da olası ekonomik ve finansal getiri oranlarına yeterince dikkat edilmemesi temelinde çok fazla proje seçilmiştir. Bazı durumlarda, yatırımların seçiminde ekonomik kriterler yerine siyasi kriterler kullanılmıştır; Gelecekteki fiyat gelişmeleri hakkındaki beklentiler bazen yanlış tahmin edilmiştir. Özellikle, Hükümet destekli yatırımlar, ekonomik değerlendirmeleri yapılırken daha fazla özen ve sağduyunun gösterilmesini gerektirenlerdir.

Birçok ülkede olduğu gibi, bir ülkenin cari hesabı kötüleştiğinde, üç şekilde tepki verebilir. Birincisi, ekonomik büyüme hızını ve dolayısıyla ithalat talebini yavaşlatabilir. Bu genellikle döviz rezervleri düşük olan ülkeler için gereklidir. İkincisi, ithalatını yurtdışından borçlanarak veya rezervlerini tüketerek büyüme hızını koruyabilir. Veya üçüncüsü, ekonomiyi daha fazla ihracat ve ithal ikamesi üretimine yönelik olarak yeniden yapılandıran politikalar benimseyebilir. Ancak bunların gerçekleşmesi zaman alır. Nihai amaç, ülkenin üretim potansiyelini eski haline getirmek ve daha yüksek üretim ve artan ihracat yoluyla cari hesabın iyileşmesini sağlamaktır. İkinci ve üçüncü seçenekler arasındaki fark, yakın geçmişte gelişmekte olan ülkelerin başına gelenlerin çoğunu açıklıyor. Geçici bir şokla karşı karşıya kalan bir ülke (ister iç ister dış kaynaklı olsun) uyumu erteleyerek ödemeler dengesi amacıyla yurt dışından borçlanmakta haklıdır. Bu koşullarda ekonomisini yeniden yapılandırmaya yönelik politikalar uygulamasına gerek yoktur. Ancak, geçici ve kalıcı şokları önceden ayırt etmek genellikle zordur ve aynı zamanda, ödemeler dengesi amacıyla borçlanma, doğası gereği riskli bir politikadır.  

NETİCE

Dış borçlanmanın gelişen bir ülke için iki önemli faydası vardır.

Büyümeyi teşvik edebilir ve bir ekonominin iç ve dış şoklara uyum sağlamasına yardımcı olabilir.

Ancak pek çok deneyim, borçlanmanın potansiyel dezavantajlarının da olduğunu göstermektedir.

Verimsiz yatırımlarda boşa harcanabilir.

Bir hükümetin temel ekonomik reformları ertelemesine izin verebilir.

Ve borç birikimi, bir ekonomiyi dünya ekonomisinden gelen finansal baskılara karşı daha savunmasız hale getirebilir.

KAYNAK

Dünya Bankası (IBIRD) Foreign borrowing and developing-country policies,

MISLAV BRKIĆ, univ. spec. oec.*, Costs and benefits of government borrowing in foreign currency, pse-journal.hr.

YOLSUZLUK

Yolsuzluk, kişisel kazanç için görevin kötüye kullanılmasıdır ve birçok şekilde olabilir. Rüşvet verene bir inşaat sözleşmesi vermeden önce rüşvet alan politikacıdır. Ailesinin tatil masraflarını kamu fonlarıyla karşılayan belediye meclisi üyesidir. Temiz suya erişim karşılığında vatandaşlardan rüşvet talep eden yetkilidir, vb.

Yolsuzluk nedir?

Yolsuzluk bir alışkanlıktır ve bu seçeneğe sahip olan çoğu insan buna yatkındır. Birkaç ülkede durum o kadar kötü ki, insanlar yolsuzluk ihtimali daha yüksek olan işlerde istihdam edilebilmek için rekabet etmeye hazırlar. Bu, insanların ahlaki olarak yozlaştığını gösterir. İmkanı olmayanlar da yolsuzluğu en aza indirmek ve bundan şikayet etmeye devam etmek istiyor. Bu nedenle yolsuzluğun önlenmesi, yalnızca hukuk korkusunu değil, aynı zamanda ahlaki değerlerin telkin edilmesini de gerektirir. Bu, tanrıya olan inançlarından, ebeveynlerinin öğretilerinden, toplum ve ülke sevgisinden, iyi eğitilmelerinden vb. geçer.

Kimleri etkiler?

Yolsuzluk herkesi, özellikle de azınlıkları ve hassas kesimleri etkiler. Ekonomik ve sosyal gelişmenin önündeki en büyük engel olarak toplumlara şu şekillerde zarar vermektedir:

• Hükümetleri zayıflatarak demokrasi ve insan haklarını baltalar.

• Yolsuzluğa bulaşmış yetkililer, sağlık ve eğitim gibi kamu hizmetlerine değil, ceplerini dolduracak projelere fon aktarır.

• Daha az istihdama yol açan, yabancı yatırımı caydırır.

Peki yolsuzlukla nasıl mücadele edebilirsiniz?

Birincisi ve en önemlisi, ahlaki değerlere sahip bir kişinin yolsuzluğa kapılmayacağıdır. Etraftaki yaygın yolsuzluğa rağmen, dürüst ve yolsuzluk yapmayan pek çok kişi vardır. Meslektaşları rüşvet alsalar bile kişisel ahlakları gereği bundan kaçınırlar. Bu, yolsuzluğu kontrol etmenin ve daha iyi hizmetler sunmanın en kolay ve en insan dostu yoludur. Bu kişiler rüşvet kabul etmezler; aynı zamanda işlerinde verimlidirler çünkü kalplerinin merkezinde ahlaki değerler vardır.

İkincisi ise, bu konudaki mevcut yasalar ile ilgili. Eski BM gençlik gözlemcisi Jackson Dougan, “ülkenizdeki yasaların uygulanmasını sağlayarak” diyor

Birçok ülkenin yolsuzlukla mücadele yasaları vardır, ancak Dougan’ın açıkladığı gibi, bu yasaları izleyecek ve uygulayacak kaynaklara sahip olmayabilirler. Yardım edilecek yer orası.

Üçüncüsü, Devlet pozisyonlarındaki birçok çalışan, katip, büro personeli vb. düşük ücret alıyor. Bu nedenle, rüşvet yoluyla para kazanma söz konusu olabilir. Bazı kamu görevlileri işi o kadar geciktirmeye çalışırlar ki müşteri bıkar ve işte ilerlemek için rüşveti tercih eder. Yani düşük maaş, yolsuzluğun nedenlerinden biri olabilir.

Dördüncüsü, birçok devlet dairesinde, iş yükü büyük ölçüde artar, ancak boş pozisyonları doldurmak için yeterli istidam sağlanamaz. Bu durum, görevlilere çalışmalarını erteleme seçeneği sunar ve daha hızlı tamamlamaları için parasal veya diğer faydalar bekleyebilirler.

Beşincisi, yolsuzluğa karıştığı tespit edilen kişinin görevden alınması için yasa. Örneğin, yolsuzlukla mücadele bürosunun bir memurunun orantısız mal varlığına sahip olması gibi vakalar mevcuttur. Böyle bir durum tespit edildiğin de, memur işten uzaklaştırılır ve adli kovuşturmaya götürülür. Ancak birkaç yıl sonra, onları aynı veya daha iyi pozisyonlarda istihdam edilir görebilirsiniz. Dolayısıyla bu durum, yetkililer arasında yolsuzluğa karşı bir korku yaratmıyor.  Ayrıca, bazı memurlar, görev süreleri boyunca asla yolsuzluğa yakalanmazlar. Böyle bir durumda, hizmetten sonra bile cezalandırmak için yasalar çıkarılmalıdır.

Altıncısı, her türlü parasal işlemin çevrim içi tutulması ve her satın alma işlemi için bir fatura sağlanması. Pek çok mükellef, gelir vergisi dairesindeki karışıklık nedeniyle vergi ödemekten kaçınıyor. Banka hesapları aracılığıyla çevrimiçi ödeme yapmak ve ilgili her finansal işlem için fatura sağlamak, bu durumu düzenlemeye yardımcı olur.

Yedincisi, personel seçim prosedürlerinin tahkiki. Pek çok insan devlet işleri için rekabet ediyor ve bu süreçte, görevler için adayların seçiminde yolsuzluk oluyor. Bu nedenle, seçim kriterlerinde şeffaflığı teşvik etmek için bir çaba gösterilmeli ve bundan kaynaklanan herhangi bir suistimal cezalandırılmalıdır.

Sekizincisi, enflasyonu düşük tutmak, yüksek enflasyon yolsuzluğun yüksek ve kalıcı olması için bir başka faktördür. Fiyatlardaki artış nedeniyle, herhangi bir gelir miktarı yetersiz görünür. İş adamları, envanterlerini veya mal stoklarını daha yüksek bir fiyata satmak için fiyatları yükseltmeye çalışırlar. Bunun için politikacılar onları destekler ve onlara parasal veya diğer menfaatler ödenir. Dolayısıyla, enflasyonu düşük tutmak sadece yolsuzluğu en aza indirmekle kalmaz, aynı zamanda yoksulluğu da azaltır.

Bir fark yaratılabilir

Güçlü insanlar genellikle rüşvet alan veya gölgeli anlaşmalar yapan kişilerdir ve bu, az kaynağa sahip dürüst vatandaşların cesaretini kırar. Ancak yeni teknolojiler sayesinde, yolsuzlukla mücadele etmek için çok fazla paraya veya güce ihtiyaç yok. Örneğin, insanların kendilerinden rüşvet istendiğinde vakaları bildirebilecekleri bir yolsuzlukla mücadele web sitesi kurulabilir.

Rüşvet Ödendi gibi sosyal medya ve çevrimiçi platformlar, gerçek zamanlı, hatta anonim olarak yolsuzluk raporları kitle kaynaklı olarak kullanılabilir.

Web ve akıllı telefon uygulamaları, memurlara ne kadar ödeme yapıldığı da dahil olmak üzere devlet harcamalarının takip edilmesine yardımcı olabilir.

9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü. Yolsuzluğa “hayır” demek ve şeffaflığı korumak için neler yapılabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek.

Hükümet ve Ticari Kuruluşlar Arasındaki İlişki

Lider iş adamlarına olan mesafesini korumalı mı? Kavramsal olarak, bu konuda yanlış bir şey yok. İş adamları, herkes gibi, seçilmiş temsilcileri onlar için iyi olduğunu düşündükleri için lobi yapma hakkına sahiptir.

Bir ülkedeki hükümet ve iş kurumları birçok yönden birbiriyle ilişkili ve birbirine bağımlıdır. Günümüzün küresel ekonomisinde, iş adamları ve girişimciler ekonominin itici güçleridir. Planlı bir ekonomide ve hatta piyasa ekonomisinde hükümet, bir ülkenin ticari faaliyetlerini şekillendirme kontrolünü elinde tutar. İstikrarlı ve yükselen bir ekonomik büyümeyi sürdürmek için Hükümet, ticari kuruluşlar için ortamı uygun hale getirmeye çalışmalıdır. Ve kuruluşlar, işleri sorunsuz bir şekilde yürütmek ve eşit şartlar olduğundan emin olmak için hükümetlerin yasalarına uymalıdır. İşletmelerin temel amacı kar elde etmektir ve hükümetlerin amacı ekonomik istikrarı ve büyümeyi sağlamaktır. İkisi de farklı ama birbirine çok bağımlı. Bunun için devlet ve kuruluşlar ya da işletmeler çeşitli konularda her zaman birbirlerini birçok yoldan etkilemeye ve ikna etmeye çalışırlar. Ekonominin gelişmesi ve ulusun refahı için hükümet ve işletmeler arasında dengeli, yasalara ve ahlaka uygun bir ilişki gereklidir.

Ancak, politika ve iş dünyası arasındaki bu karşılıklı ilişki bazen yasadışı bağlantılar yaratmasıyla, görevlilerin aynı zamanda kendi özel işlerini yönetmesiyle veya iş adamlarının siyasi parti veya bireysel etkili siyasi seçimler için sağladığı fonlarla, siyaset ve ticaretin iç içe geçme olasılığıyla da sonuçlanabiliyor.

Bu sebeple, pek çok ülke, “siyaseti iş dünyasından uzak tutma” sorunuyla karşı karşıya kalmakta ve özellikle kritik görevde olanların “pay sahibi oldukları iş dünyası ile tüm bağlarını koparmaları” istenmektedir. Haklı olarak, bu tür görevlilerin iş dünyası ile olan bağlantılarının, bir çıkar çatışması yaratabileceği ihtimaline karşı, atanmadan önce ilgilenebilecekleri herhangi bir işin yürütülmesinden kendilerini uzak tutmaları tavsiye edilmektedir. Zira, güçlü iş grupları, kendi ticari çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için kamu politika yapıcılarını kendi yanlarına çekmek isterler. Tabii ki, bunun için her kuruluş meşru bir şekilde hareket etmelidir. Politika, kamu yararını desteklemek amacıyla ekonomik faaliyeti kontrol etmek ve düzenlemek istiyorsa, iş dünyası da her demokraside kendi kişisel çıkarları için hükümeti etkilemek ve kontrol etmek ister. Bununla birlikte, iş dünyasının hükümetin ekonomik karar alma süreçlerinde uyguladığı etkiyi ölçmek zordur.

Politikacılar ne kadar yozlaşmış?

‘Yolsuzluk’ kelimesi şu anda ABD siyaset mahfillerinde sıkça kullanılıyor ve Birleşik Krallık’ta Jeremy Corbyn’de bunu genel seçim kampanyasının bir teması olarak ele aldı. Bu terim, siyasetin gerçekte daha fazla yozlaşmış olması nedeniyle mi yoksa  sadece politikacılar tarafından mı daha fazla kullanılıyor? Yolsuzluk İncelemesi Merkezi’nde Yolsuzlukla Mücadele Uygulaması Profesörü Robert Barrington, kelime risklerinin aşırı kullanımının para biriminin değerini düşürme risklerini taşıdığını ve daha büyük yolsuzluğa kapıyı açtığını-bu da siyasi karşı savunmaları iyileştirmek için acil ihtiyacı güçlendirdiğini savunuyor.

“Size söyleyeyim, sadece yolsuzlukla ilgileniyorum,” dedi Trump. “Siyaseti umursamıyorum. Biden’in siyasetini umursamıyorum…. Siyaset umrumda değil. Fakat yolsuzluğu önemsiyorum ve tüm bunlar yolsuzlukla ilgili… bu yolsuzlukla ilgili ve bu siyasetle ilgili değil. ”

Başkan Trump, düşmanlarını ‘yozlaşmış’ olarak tanımlamaya başladı – Özellikle Joe Biden ve oğlu için, ancak daha yakın zamanda ‘yozlaşmış politikacı Shifty Adam Schiff’. Bu arada Bay Biden, ‘Donald Trump, modern tarihte en yozlaşmış yönetime başkanlık etti’ diyor.

Eski aday Hilary Clinton şimdi Trump’ı “yozlaşmış insan kasırgası” olarak tanımlıyor; Ve kısa bir süre önce, “Başkanlığı arayan en yozlaşmış kişi olabileceğini” söylüyordu. Bay Trump’ın görev süresi boyunca, farklı diğerleri yozlaşmış olarak adlandırıldı ve bunlar, aynı suçlamayla geri döndüler. Ayrıca, seçmenlerce açıkça yankılanan Washington’da yıllarca süren etik olmayan davranışları taşıyan “bataklığı boşaltma” sözü üzerine kampanya yürüttüğünü de hatırlamalıyız.

Bu yeni değil. Yıllardır, dünyanın dört bir yanındaki politikacılar, genellikle haklı bir nedenle, birbirlerini yozlaşmakla suçluyorlar. Ancak ABD’de iki şey birbirini takip ediyor gibi görünüyor: ‘yolsuzluk’ teriminin bir iddia olarak daha sık kullanılması ve siyasette daha fazla ‘yolsuzluk’ olup olmadığı veya insanların yozlaşmış bir şekilde daha fazla hareket edip etmediğine dair samimi bir tartışma ‘ – sadece Bay Trump’ın daha önce tanımladığı mevcut “bataklık” değil, kendi Başkanlığının eklenmesiyle ortaya çıkan ek bir yolsuzluk katmanı.

Birleşik Krallık’ta, ABD’de olanların aksine, yolsuzluk konusunda – bugüne kadar – bir ana akım ulusal politikacıdan diğerine nadiren bir suçlama olmuştur.

Ancak, henüz ana akım olmasa da, yolsuzluk kavramı İngiliz siyasi söylemine de sızıyor. Twitter, Boris Johnson’a ve Priti Patel gibi kabine üyelerine ve daha pek çok kişiye yolsuz diyen seslerle çalkalanıyor. En önemlisi, Jeremy Corbyn – “kuruluş seçkinlerini” dahil ettiği – “yozlaşmış bir sistem” kavramını benimsiyor – genel seçim kampanyasının en önemli parçası olarak.

Birleşik Krallık’taki siyasi uçlara doğru, hem uzak sol hem de uzak sağ için düzeni yozlaşmış olarak tanımlamak yaygındı; ve sosyal medyada, örneğin Bay Farage’ın parlamento harcamalarına yaklaşımını, Brexit’ten elde ettiği kişisel mali kazancı ve seçim kampanyalarını yozlaşmış olarak yürütmesini eleştiren pek çok yorum var. Ancak üst düzey ana akım politikacıların birbirlerini kişisel olarak yozlaşmış olarak tanımlama çizgisi henüz geçilmedi.

Bununla birlikte, Başbakan artık eleştirmenler tarafından düzenli olarak yalan söylemekle suçlanıyor, ki bu sadece birkaç yıl önce düşünülemeyecek bir şeydi – Brexit kampanyasında fiilen aşılmış bir çizgi. Bay Johnson’ın sadece yanıltıcı veya gerçekte idareli olmadığını, aynı zamanda tamamen yalancı olduğunu iddia ediyorlar. Aslında, Gölge Dışişleri Bakanı’na göre “pervasız bir yalancı”, selefi David Cameron tarafından daha nazik bir şekilde “gerçeği evde bırakan” olarak tanımlandı.

Yalan söylemek yolsuzlukla aynı şey değildir

Ancak ortak noktalar var: en önemlisi, üst düzey politikacılar, politikacıların yalan söylemeyeceklerini veya yolsuzluk yapmayacaklarını önceden varsayan bir sistemin sınırlarını zorladıklarında, bu tür davranışlara karşı kurumsal savunmanın umduğumuzdan çok daha zayıf olduğunu görüyoruz. .

 Belki de siyaset aslında daha çok yozlaşmıştır. İddiaların daha sık görülmesinin yanı sıra, daha fazla yolsuzluk davranışı olma olasılığı da vardır. Başkan Trump’ın “modern tarihin en yozlaşmış yönetimi” olup olmadığı konusunda samimi bir soru var. İlgilenenler için, Harvard Üniversitesi’nden Küresel Yolsuzlukla Mücadele Blogu bunu takip ediyor; ve eve daha yakın, Yolsuzluk Çalışmaları Merkezi’nden (CSC) Prof. Dan Hough’un “Beyaz Kış Sarayı” hakkında bir analizi var. Bay Trump hakkındaki suçlamalar sadece kendisinin yozlaşmış olduğu değil, aynı zamanda kendileri de yozlaşmış ya da kendi yaklaşımını savunmaktan ve kolaylaştırmaktan mutlu olan başka figürleri tanıtarak etrafındaki sistemide yozlaştırdığıdır- Harvard profesörü tarafından genel olarak açıklanan bu yaklaşımı, Lawrence Lessig’i ‘kurumsal yozlaşma’ olarak niteledi. Birleşik Krallık’ta bu bölge çok daha tartışmalı: Bay Corbyn Birleşik Krallık’ı ‘yozlaşmış bir sisteme’ sahip olarak tanımlarken, selefi Tony Blair, ‘Sizi sistemleri bozuk olan ülkelere götürebilirim’ yanıtını veriyor. Bizimki değil.’ Birleşik Krallık’ta yolsuzluğun öncülerinin sadece söyleme değil, siyasi sistemede sızdığı görülüyor. Bu belki Trump yönetimindeki kadar bariz bir şekilde değil, ama kesinlikle bir dizi siyasi sözleşme veya norm soldan, sağdan ve merkezden çiğneniyor ve yakın zamanda bile sansür veya istifaya neden olabilecek davranışlar şimdi göz ardı ediliyor veya daha büyük (genellikle Brexit ile ilgili) bir hedef uğruna onu desteklemeye hazır olanlar tarafından dahi titizlikle savunulmaktadır.

Dolayısıyla burada aynı anda iki şey oluyor:

1. Siyasi söylem yolsuzluk terimini çok daha fazla kullanıyor. Bunun, daha gerçek yolsuzluğu yansıtıp yansıtmadığına bakılmaksızın sonuçları vardır.

 2. Politika gerçekte daha da yozlaşıyor olabilir; politikacılar kesinlikle yerleşik normları ve yazılı olmayan kuralları büyük ölçüde çiğniyorlar ve bu eğilim tüm dünyada yaşanıyor gibi görünüyor.

Ne yapılmalı? ABD’de, gücün kötüye kullanılmasına karşı kontrol ve denge sisteminin ciddi bir baskı altında olduğunu görebiliriz. Bir yoruma göre, Bay Trump kurallar dahilinde hareket ediyor ve diğerlerinin yapmadığı hiçbir şeyi yapmıyor. Diğer bir yorum ise, her yasal boşluğu sonuna kadar kullandığı, zaten savunmasız olan bir sistemi kırılma noktasına kadar genişlettiği ve yol boyunca yasanın sınırlarını aştığıdır: çoğunlukla kişisel çıkar için ve kamu yararına hizmet etmemek için.

ABD’ye bakıldığında, İngiltere’nin kendi ulusal Yolsuzlukla Mücadele Stratejisinin siyasi yolsuzluktan neredeyse hiç bahsetmemesi durumu daha da endişe verici hale getiriyor. Belki de birkaç yıl önce Strateji yazıldığında daha az belirgin görünen şey, şimdi çok daha acil hale geldi. Örneğin, CSC Direktörü Prof Liz David-Barrett’in yakın tarihli bir blogu, Birleşik Krallık’ın çıkar çatışmalarına yaklaşımını acilen gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor.

Sonuç basit. ABD’deki birçok eğilim İngiltere’ye de geliyor ve görünüşe göre bu da gelecek. En azından bu, üst düzey politikacılar arasında çok daha fazla yolsuzluk iddiasını görmeye alışmak ve iddia ile gerçek arasındaki farkı anlamaya hazırlanmak anlamına gelir. En kötüsü, bu, kamu görevine seçilen çok daha fazla kişinin daha fazla yolsuzluk yapabileceğinin düşünülmesi demektir. Demokrasi şu rotayı izleyebilir: yine de bazı sağlam savunmalar olduğundan emin olarak kötüye kullanımın çok zarar verici hale gelmesi önlenebilir. Şu anda, ABD’de olduğu gibi, İngiltere’nin de savunması çok zayıf. Kısa sürede güçlendirilmezse, vapur kaçırılmış olabilir.

KAYNAK:

Jolyon Cooper-Millar, How corrupt are politicians? Posted on 13 November 2019, University of Sussex

SIMPLE WAYS TO FIGHT CORRUPTION, An official website of the United States government, DECEMBER 3, 2019

How To Stop Corruption| 05/11/2022 by ranga nr, mindcontroversy.com, Teach ethics

Linkages between politics and business, C P BHAMBHRI, economictimes.indiatimes.com

GÜNEŞ ENERJİSİ

Dünyadaki yaşamın neredeyse tamamı, gıda için doğrudan veya dolaylı olarak güneş enerjisine dayanır.

Dünya gezegeninde kolayca bulunabilen, yenilenebilir bir enerji şeklidir. Güneşten gelen enerji, Dünya’da bulunan en bol enerji kaynağıdır. Yalnızca bir saatlik doğrudan güneş ışığıyla, tüm Dünya için bir yıllık enerji üretmeye yetecek kadar enerji toplayabilirsiniz. Eski çağlardan beri insanlar güneş enerjisini kullanıyor.

Karbondioksit salmaz. Tükenmez bir enerji kaynağı olduğu için yenilenemeyen enerjiler için mükemmel bir alternatiftir. Kırsal kesimlerde de bu enerjiden elektrik vb. çeşitli amaçlarla yararlanılabilir.

Güneşin ışığı (ve tüm ışık) enerji içerir. Genellikle ışık bir nesneye çarptığında enerji, güneşte otururken hissettiğiniz sıcaklık gibi ısıya dönüşür. Ancak ışık belirli malzemelere çarptığında, enerji bunun yerine elektrik akımına dönüşür ve daha sonra güç için kullanılabilir.

ENERJİ

Güneş enerjisi, güneş tarafından üretilen her türlü enerjidir. Dünyadaki yaşam için gereklidir ve elektrik gibi insan kullanımları için toplanabilir. Güneşte meydana gelen nükleer füzyonla oluşur. Füzyon, hidrojen atomlarının protonları güneşin çekirdeğinde şiddetli bir şekilde çarpıştığında ve bir helyum atomu oluşturmak için kaynaştığında meydana gelir.

PP (proton-proton) zincir reaksiyonu olarak bilinen bu süreç, muazzam miktarda enerji yayar. Güneş, çekirdeğinde her saniye yaklaşık 620 milyon metrik ton hidrojeni birleştirir. PP zincir reaksiyonu, güneşimiz büyüklüğündeki diğer yıldızlarda da meydana gelir ve onlara sürekli enerji ve ısı sağlar. Bu yıldızların sıcaklığı Kelvin ölçeğine göre yaklaşık 4 milyon derecedir (yaklaşık 4 milyon santigrat derece, 7 milyon Fahrenheit derece).

Güneşten yaklaşık 1,3 kat daha büyük olan yıldızlarda, CNO döngüsü enerji oluşumunu yönlendirir. CNO döngüsü ayrıca hidrojeni helyuma dönüştürür, ancak bunu yapmak için karbon, nitrojen ve oksijene (C, N ve O) dayanır. Şu anda, güneş enerjisinin %2’den azı CNO döngüsü tarafından oluşturulmaktadır.

PP zincir reaksiyonu veya CNO döngüsü ile nükleer füzyon, dalgalar ve parçacıklar şeklinde muazzam miktarda enerji açığa çıkarır. Güneş enerjisi sürekli olarak güneşten ve güneş sistemi boyunca akar. Güneş enerjisi Dünya’yı ısıtır, rüzgar ve havaya neden olur ve bitki ve hayvan yaşamını sürdürür.

Güneşten gelen enerji, ısı ve ışık elektromanyetik radyasyon (EMR) şeklinde akar.

Elektromanyetik spektrum, farklı frekanslarda ve dalga boylarında dalgalar olarak bulunur. Bir dalganın frekansı, dalganın belirli bir zaman biriminde kendisini kaç kez tekrar ettiğini gösterir. Çok kısa dalga boylarına sahip dalgalar, belirli bir zaman biriminde kendilerini birkaç kez tekrarladıkları için yüksek frekanslıdırlar. Buna karşılık, düşük frekanslı dalgalar çok daha uzun dalga boylarına sahiptir.

Elektromanyetik dalgaların büyük çoğunluğu bizim için görünmezdir. Güneş tarafından yayılan en yüksek frekanslı dalgalar gama ışınları, X ışınları ve ultraviyole radyasyondur (UV ışınları). En zararlı UV ışınları neredeyse tamamen Dünya atmosferi tarafından emilir. Daha az kuvvetli UV ışınları atmosferden geçerek güneş yanığına neden olabilir.

Güneş ayrıca dalgaları çok daha düşük frekanslı olan kızılötesi radyasyon yayar. Güneşten gelen ısının çoğu kızılötesi enerji olarak gelir.

Kızılötesi ve UV arasında sıkıştırılmış, Dünya’da gördüğümüz tüm renkleri içeren görünür spektrumdur. Kırmızı renk en uzun dalga boylarına (kızılötesine en yakın) ve mor (UV’ye en yakın) en kısa olana sahiptir.

Dünya’ya ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık %30’u uzaya geri yansır. Geri kalanı Dünya atmosferi tarafından emilir. Radyasyon Dünya’nın yüzeyini ısıtır ve yüzey enerjinin bir kısmını kızılötesi dalgalar şeklinde geri yayar. Atmosferde yükselirken su buharı ve karbondioksit gibi sera gazları tarafından yakalanırlar. Sera gazları atmosfere geri yansıyan ısıyı hapseder. Bu şekilde bir seranın cam duvarları gibi davranırlar. Bu sera etkisi, Dünya’yı yaşamı sürdürecek kadar sıcak tutar.

Bütün bitkilerin yaşamı doğrudan güneş enerjisine bağlıdır. Güneş ışığını emerler ve fotosentez adı verilen bir işlemle besine dönüştürürler. Ototrof olarak da adlandırılan bu grupta bitkiler, algler, bakteriler ve mantarlar bulunur. Ototroflar, besin ağının temelidir.

Fotosentez ayrıca Dünya’daki tüm fosil yakıtlardan da sorumludur. Bilim adamları, yaklaşık 3 milyar yıl önce, ilk ototrofların su ortamlarında evrimleştiğini tahmin ediyor. Güneş ışığı, bitki yaşamının gelişmesine izin verdi. Ototroflar öldükten sonra, çürüdüler ve bazen binlerce metre olmak üzere Dünya’nın derinliklerine kaydılar. Bu süreç milyonlarca yıl devam etti. Yoğun basınç ve yüksek sıcaklıklar altında, bu kalıntılar fosil yakıtlar olarak bildiğimiz şeye dönüştü. Mikroorganizmalar petrol, doğal gaz ve kömür haline geldi.

Dünyada Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, güneş ışığının insan yapımı güneş hücrelerine çarpmasıyla üretilen ve daha sonra elektrik enerjisine dönüştürülen temiz, yeşil, ucuz ve yenilenebilir bir enerjidir. Güneş enerjisinin arzı fiilen sonsuzdur ve Dünya üzerindeki her ülkede güneş ışığının yere ulaştığı herhangi bir noktada üretilebilir. Güneş enerjisi aynı zamanda fosil yakıtların kömür tüketiminden kaynaklanan sera gazı emisyonları gibi olumsuz etkilerini de önlemektedir.

Güneş enerjisinin kullanımı dünya çapında artmaktadır. 2021’in sonunda, fotovoltaik güneş dizileri dünya elektriğinin tahmini %5’ini sağladı; bu küçük ama artan bir yüzde. Uzmanlar, dünya ülkelerinin 2021’de 133 ila 175 gigawatt (GW) arasında yeni güneş enerjisi kurduğunu ve 2022’nin sonuna kadar 200 GW daha kurmalarının beklendiğini tahmin ediyor.

Güneş enerjisi üretim türleri

Güneş enerjisi tipik olarak fotovoltaik (PV) veya konsantre güneş enerjisi (CSP) sistemleri kullanılarak toplanır. Fotovoltaik sistemler, ikisi arasında açık ara daha yaygın ve çok yönlü olandır. Fotovoltaik sistemler güneş pilleri aracılığıyla doğrudan güneş ışığından elektrik üretir: Güneş radyasyonu (güneş ışığı) bir fotovoltaik güneş hücresine çarptığında, ışığın fotonları güneş pilindeki yarı iletken malzemeyi (genellikle silikon) iyonize ederek elektronların atomik bağlarından kurtulmasına neden olarak bir pilde yönlendirilebilen veya depolanabilen bir elektrik akımı oluşturur. Güneş pili teknolojisi, dönüşüm sürecinin verimliliğini artırarak gelişmeye devam ediyor.

Güneş enerjisinden yararlanmanın ikinci en yaygın yöntemi, konsantre güneş enerjisi (CSP) kurulumudur. CSP tesisleri, güneş enerjisini suyu ısıtmak için odaklayan, daha sonra buhar haline gelen ve elektrik üreten bir türbini hareket ettiren, güneş enerjisi termal toplayıcıları olarak bilinen cihazları kullanarak dolaylı olarak elektrik üretir. Küresel olarak, mevcut CSP kurulumları 6.387 MW, fotovoltaik sistemler ise 843.086 MW kadar enerji üretmektedir.

Avrupa Birliği’nde durum

Yenilenebilir enerjideki artış ve elektrik talebindeki düşüş, AB’nin enerji krizini atlatmak için gaz ve kömüre eskisi kadar güvenmek zorunda olmadığı anlamına geliyor.

Avrupa ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin küresel bir enerji krizine yol açmasının ardından yenilenebilir enerji kapasitelerini hızlandırmak zorunda kaldı. AB’nin REPowerEU planı, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam nihai enerji tüketimindeki payını on yılın sonuna kadar yüzde 45’e çıkarmayı hedefliyor.

Bununla birlikte, enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından hazırlanan yeni bir rapor, AB’nin yeşil enerji geçişinin halihazırda önemli bir fark yarattığını gösteriyor. European Electricity Review 2023’e göre güneş ve rüzgar enerjisi, 2022’de elektriğinin beşte birinden fazlasını (yüzde 22) üretti ve ilk kez fosil gazını (yüzde 20) geride bıraktı.

Avrupa ayrıca enerji krizinin bir sonucu olarak elektrik üretimi için emisyonu yoğun kömür enerjisine başvurmaktan kaçınmayı başardı. Kömür geçen yıl AB’nin elektriğinin sadece yüzde 16’sını üretti, bu sadece yüzde 1,5 puanlık bir artış.

Ember’in Data Insights Başkanı Dave Jones, “Avrupa enerji krizinin en kötüsünden kaçındı” diyor. “2022’nin şokları, yalnızca kömür enerjisinde küçük bir dalgalanmaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük bir destek dalgasına neden oldu. Kömürün toparlanmasına ilişkin tüm korkular artık öldü.”

Ember’in analizi, AB’nin 2022’de elektrik sektöründe “üçlü kriz” ile karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor. 2022’de Avrupa’nın toplam elektrik talebinin yüzde 7’sine eşit bir açık yarattı” diyor. Düşüşten Avrupa çapında şiddetli bir kuraklık, Fransa’daki nükleer kesintiler ve Alman nükleer santrallarının kapanması sorumluydu.

Güneş enerjisi parlıyor

Bununla birlikte, güneş ve rüzgar enerjisi üretimindeki rekor artış, nükleer ve hidroelektrik açığının telafi edilmesine yardımcı oldu. Güneş enerjisi çok hızlı yükseldi, geçen yıl yüzde 24’lük rekor bir büyümeyle, önceki rekorunu neredeyse ikiye katladı ve rüzgar yüzde 8,6 arttı.

2022’de, bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 50 daha fazla olan kırk bir gigawatt’lık güneş enerjisi kapasitesi eklendi. Ember, 20 AB ülkesinin 2022’de güneş enerjisi rekorları kırdığını ve en fazla güneş enerjisi kapasitesini Almanya, İspanya, Polonya, Hollanda ve Fransa’nın eklediğini söylüyor.

Hollanda ve Yunanistan ilk kez güneşten, kömürden daha fazla elektrik üretti. Yunanistan’ın, 2030 güneş enerjisi kapasitesi hedefine bu yılın sonuna kadar ulaşması bekleniyor.

TÜRKİYE

Türkiye’nin coğrafi konumu; günde ortalama 7,5 saat ile yılda 2738 saat bir güneşlenme süresi oluşturmaktadır. Bu değerler, Türkiye’nin güneş enerjisi sektörünün, güneş enerjisinden elde edilen elektrik üretiminde 189 GWh/yıl olarak tahmin edilen büyük bir potansiyele sahip olduğu anlamına gelmektedir . Bu, İspanya gibi ülkeler için tahmin edilen potansiyelden daha fazla bir değerdir.

Türkiye, karbon emisyonlarını düşürmek ve fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak için devasa güneş enerjisi kurulumları planlıyor. Yeni güneş enerjisi projelerinin maliyetlerindeki etkileyici düşüş, onları ülke için uygun bir seçenek haline getiriyor.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin elektrik tüketiminin yarısını yenilenebilir enerjiden karşılayabilmesi için kurulu gücün mevcut kapasiteye oranının en az yüzde 70 olması gerekiyor. Bu, hidroelektrik dışı yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık yüzde 35’i anlamına geliyor. Yani hedef her yıl en az 5 GW yenilenebilir enerji kapasitesinin devreye alınması olmalıdır.

TEİAŞ’ın Temmuz 2022 raporuna göre Türkiye’deki rüzgar enerjisi santrallerinin toplam kurulu gücü 11.054 megavata ulaştı. Güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü ise 8.658 megavata yükseldi.

2021 Yılı Elektrik Üretiminin Kaynaklara Dağılımı

Türkiye’de cari açığı azaltmanın bir yolu, yenilenebilir enerji yeteneklerini artırarak yerli kaynakları kullanmasıdır. Türkiye petrol, doğalgaz ve kömür gibi enerji kaynakları ithalatına yaklaşık 40 milyar dolar harcıyor. Bu nedenle; rüzgar, güneş, hidro, jeotermal ve biyokütle enerjileri, kombine çevrim santrallerine göre öncelik kazanmaktadır.

KAYNAK:

Solar energy capacity in Turkey 2008-2021 Published by Zeynep Dierks, Jul 8, 2022, STATİSTA

Renewable energy capacity 2021, by country, published by Madhumitha Jaganmohan

AB Ülkeleri yenilebilir enerji üretimi, Stefan Ellerbeck, February 8, 2023

Solar Energy, Education National Geographic

scientificamerican.com

THE WORLD BANK-TÜRKİYE EKONOMİK İZLEME, ŞUBAT 2022

GELGİTE YELKEN AÇMAK

DURUM- ŞUBAT 2022

Türkiye dahil tüm dünyada COVID-19 vakaları artmaya devam etti

İstihdam, ekonomik aktivitedeki toparlanmanın desteğiyle pandemi öncesi seviyelere toparlandı • Ocak 2020’den bu yana 3,9 milyon iş yeniden kazanıldı

Türkiye’nin ekonomik toparlanması, 2021’de dış ve iç talep ve etkili bir aşı kampanyası sayesinde çok güçlü kaldı. – Türkiye’nin ihracatı pandemi öncesi seviyeleri aştı ve etkili bir aşılama kampanyası yürütüldü.

Eylül 2021’den bu yana para politikasındaki agresif gevşeme ve gelecekteki seyrine ilişkin belirsizlik, makro-finansal koşullarda keskin bir bozulmaya yol açtı.- Gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye, Mart 2021’den bu yana politika faiz oranını düşüren birkaç ülkeden biridir.

Enflasyon 2021’de; politikaların belirsizliği, Liranın keskin değer kaybı, artan emtia fiyatları ve para politikasının gevşetilmesi ile keskin bir şekilde yükseldi.

Türk Lirası, tüm gelişmekte olan ülkelerde en kötü performans gösteren para birimi oldu.

TÜFE enflasyonu, yirmi yılın en yüksek okuması olan yüzde 48,7’ye sıçradı.

Kurumsal ve bankacılık sektörü kırılganlıkları, kaldıraçsızlaştırmaya rağmen yüksek kaldı- Bankaların sermaye tamponları, kaçınmalarındaki yükselişe rağmen kötüleşti.

COVID-19 salgını, mevcut gelir ve işgücü eşitsizliklerini artırdı- Özellikle Doğu bölgelerinde yoksulluk arttı.

GELECEĞE BAKIŞ

Türkiye’nin ekonomik büyüme görünümü makro-finansal belirsizlikle kuşatılmış durumda –  Ekonomik büyümenin 2022’de yüzde 2,0’ye çıkması bekleniyor.

Büyümeye yönelik dış riskler dengelenirken, iç riskler ağırlıklı olarak aşağı yönlü. – Enflasyon beklentileri çıpasız hale geldi ve sıkı bir parasal duruşu gerektiriyor.

Türkiye’nin mali alanı var, ancak yükselen enflasyon ve son dönemdeki mali türbülans yakın vadede mali alanı önemli ölçüde aşındırabilir – Kamu borcu, döviz kurunun değer kaybetmesine karşı oldukça hassastır.

İklimle ilgili felaketler ve aşırı hava olayları da tarım ve su kaynakları için risk oluşturmaktadır.

POLİTİKA ÖNCELİKLERİ

Makroekonomik politika ayarları, güveni artırmak ve makro finansal riskleri azaltmak için ayarlanmalıdır.

Sıkı para politikası şart:

 • Güvenilirliği geri kazanmak, ve
 • Enflasyon beklentilerini çıpalamak için.

Temkinli, iyi hedeflenmiş ve konjonktür karşıtı bir maliye politikası:

 • Savunmasız grupları desteklemek, ve
 • İşgücü piyasası çıktılarını iyileştirmek için.

Makroihtiyati politikalara ihtiyaç var:

 • Sermaye tamponlarının daha fazla aşınmasını azaltmak,
 • Uzun vadeli finansmanın kronik kıtlığını gidermek, ve
 • Kurumsal iflas çerçeve çalışmalarını uygulamak için.

Rekabet edebilirliğin uzun vadeli belirleyicilerine odaklanılmalıdır

 • Üretkenlik ve katma değeri yüksek ihracatı destekleyen doğrudan yabancı yatırımlardan büyük ölçüde yararlanabilir.
 • AB’nin Karbon Sınırı Ayarlama Mekanizmasının etkisini tahmin etmek ve ticareti artırmak için bazı adımlar atılabilir.

KAYNAK:

IBRD • IDA I WORLD BANK GROUP

ANAYASA

Anayasa, bir ülkenin en yüksek yasasıdır.  Bir devletin kurulduğu veya yönetildiği kuralları içerir. Ülkenin siyasi sisteminin veya siyasetinin hangi ideoloji ve ilkelere göre çalıştığından bahseder. Anayasa size kuralları/kararları kimin koyduğunu, kuralların/kararların nasıl yapıldığını ve ne tür kuralların/kararların alınabileceğini söyler. Hükümet ve sistemlerinin yanı sıra vatandaşlara haklar ve görevler de sağlar.

Anayasa nedir?

Anayasa, bir ülkenin yapısını oluşturan, hükümetin yetki ve görevlerini, bireylerin hak ve ödevlerini düzenleyen ve anayasaya aykırı fiillere çareler sağlayan, halk tarafından yapılan bir yönetim aracı olarak tanımlanabilir. Yukarıdakilerden, haklı olarak anayasanın ülkenin en yüksek yasası olduğu sonucuna varılabilir. Yönettiği halkın isteklerini ortaya koyar, hükümeti yapılandırır, bir yandan hükümetin hak ve yükümlülüklerini, diğer yandan bireyin hak ve ödevlerini ortaya koyar ve anayasaya aykırı bir eylemde bulunan birisi için hukuk yollarının sağlanmasına yönelik çareler sunar.

Bir anayasa yazılı bir belgede somutlaştırılabilir, ancak böyle olması gerekmeyebilir de; bir dizi ortak varsayım iş görecektir. Aslında, bir örgütün yazılı anayasasının olmaması hiç de alışılmadık bir durum değildir.

Her ülkenin bir anayasaya ihtiyacı vardır. Totaliter ya da mutlakiyetçi sistemlerde bile yukarıdaki temel soruların bir yanıtı vardır ve bu yanıt sistemin anayasasıdır. Esasen anayasası olmasaydı ülke olmazdı.

Anayasanın amacı ve işlevleri

Bir anayasanın temel amacı, bir organizasyonun örgütlenmesini geliştirecek bir çalışma aracına sahip olmaktır. Bir organizasyonun gündelik deneyimi olan muğlaklık ve kafa karışıklığı, anayasanın yapılmasıyla en aza indirilir. Bir anayasa, hükümetin düzgün işlemesini sağlar; yapılması ve yapılmaması gerekenleri net bir şekilde açıklar.

Anayasa, belirli siyasi amaçların gerçekleştirilmesine aracılık eden bir araçtır. Devlet politikasının temel hedefleri ve yönlendirici ilkeleri hükümetin amacını vurgular.

Çeşitli hükümet organlarına yetkiler ve makamlar tahsis eden ve dağıtan anayasadır. İster üniter ister federal olsun, benimsenecek hükümet türünü açıklar. Devletin çeşitli organlarına seçilme ve atanma nitelikleri anayasa tarafından sağlanır.

Anayasa, siyasi fikirleri ve amaçları beyan ederek ve yaygınlaştırarak önemli bir eğitim faktörü görevi görür. Politik değerleri harekete geçirir. Anayasa ile vatandaşlara, devlete ve onun kurumlarına karşı görev ve yükümlülüklerini bilme fırsatı verilir. Yabancılara, belirlenmiş prosedürle bir ülkenin vatandaşlığına başvurma fırsatı verilir.

Anayasanın bir diğer önemli işlevi de organizasyonu oluşturan bireylerin haklarının sıralanmasıdır. Haklar anayasanın yaratımı değildir, ancak bu hakların korunmasını sağlamaya yöneliktir.

Son olarak, bir anayasa, anayasayı değiştirirken benimsenecek prosedürü belirler. Parlamento üyelerinin basit çoğunluğunun veya üçte iki çoğunluğunun bir anayasayı değiştirip değiştiremeyeceğini belirtir. Ayrıca, bazı değişiklikler için referandum yoluyla vatandaşların görüşlerinin alınıp alınmayacağı da belirtilmektedir.

Bir anayasayı iyi yapan nedir?

Anayasa yapılırken hangi niteliklerden yararlanılması gerektiği konusunda görüş ayrılıkları olsa da, katı ama esnek kurallar, açıkça tanımlanmış kanunlar ve yönetilenlerin hakları gibi birkaç faktörün bulunması gerekir. Tanım olarak bir anayasa, bir hükümetin nasıl çalışması gerektiğini belirleyen bir nesnedir. İnsanların haklarını ve güvenliğini sağlamaya yönelik ilke ve yasaları içerir. İyi bir anayasada kuvvetler ayrılığı vardır. Yasama, yürütme ve yargı farklı güçlere sahiptir, birbirinden bağımsızdır ve birbirini denetler konumdadır. Ayrıca, kişilerin bireysel haklarının anayasada açıkça belirtilmesi gerekir. Bu haklar olmadan, iyi bir anayasa olmaz.

Aşağıda, iyi bir anayasa için dikkate alınması gereken bazı kriterler verilmektedir:

Açıklık: Anayasadaki her madde veya cümle, okuma yazma bilen herkesin anlayabileceği açık ve basit bir dille yazılmalıdır. Bu, yalnızca hukuk okuyanların takdir edebileceği bir hukuk dili olmadığı anlamına gelir.

Kısalık: Anayasa tabiri caizse doğrudan konuya yönelik olmalıdır. Lafı fazla uzatmadan ve dolandırmadan sadece önemli fikirleri içerir.

Kapsamlılık: Anayasa, hükümet yapısı, vatandaş hakları vb. gibi önemli temelleri veya politikaları uygulamaya koyan hükümlerinde her şeyi kapsar olmalıdır.

Esneklik: Bir anayasanın, zamanın gerektirdiği şekilde değiştirilebilen veya iyileştirilebilen “geliştirilebilir” bir belge olması gerekir. İyi bir anayasa, önemsiz önerilerin geçmesini zorlaştırırken, gerektiğinde anlamlı değişiklikler yapmayı kolaylaştıran anayasadır.

Ülkenin geçmişini ve bugününü dikkate alır: İyi bir anayasa, bir devletin tarihini göz önüne alır ve ülke için daha iyi bir sistem kurmaya çalışırken, ondan çıkarılacak dersleri dikkate alır. Aynı zamanda, yalnızca mevcut sorunları ele alan değil, bu gününde farkında olarak ve şu anda sahip olunanlardan ilham alarak, onların üzerine inşa edilen bir sistem yaratır.

Yukarıdaki kriterler, bir anayasanın başarısını ölçmek için yararlı bulunanlardır. Ancak, bugün mevcut pek çok anayasa dikkate alındığında, bir çoğunun yukarıdaki kriterlerin bazılarına uymakta başarısız kaldıkları da bir gerçektir.

NETİCE:

Demokratik bir ülkede “iyi Anayasa”, hukuk ahlakı ile hükümet ahlakını dengelemeye çalışır. İyi Anayasa, insan haklarıyla ilişkinin soyutlanması veya parlamenterden anayasal üstünlüğe geçiş düzeyinde değerlendirilebilir. Ancak, iki ahlak arasındaki denge düzeyinin daha verimli olduğu ileri sürülür. Hukuk ahlakı bireysel haklara, hükümet ahlakı ise kamu yararına odaklanır. Anayasanın değişmez görevi, hem yargı hem de yürütme organları tarafından sınırlama yoluyla bir uzlaşma sağlamaktır.

Hiçbir ulusun veya devletin anayasası, nihayetinde o hükümete tabi olacak halkı korumuyorsa, üzerine basıldığı kağıda değmez.

Güney Afrika’nın ırk ayrımı sonrası (past apartheid) anayasası, medeni ve siyasi hakların yanı sıra sağlık ve eğitim gibi sosyal ve ekonomik hakları garanti ettiği için en iyi modellerden biri olarak kabul edilmektedir.

KAYNAK;

THE GOOD CONSTITUTION

Published online by Cambridge University Press: 27 November 2012

What Are Characteristics of a Good Constitution?

By Staff WriterLast Updated April 16, 2020

news.bbc.co.uk/, What is a good constitution? 9 September 2005

quora.com, What makes a Constitution better than other Constitutions?

9 Essential Characteristics of a Good Constitution

July 24, 2020Legal Articles, Scholarly Articlesby Edeh Samuel Chukwuemeka ACMC

What makes a good constitution? konstitusyonproject.org,  Feb. 5.2020

Bankalar Şirketleri Krediler İçin Nasıl Analiz Ediyor?

Bankaların karlılığı kısmen kurumsal kredi başvurularını ne kadar iyi analiz ettikleri ile belirlendiğinden, inceleme süreci risk yönetimi ile oldukça ilgilidir. Bankanın şirketin yaşayabilirliğini ve bir krediyi geri ödeme kapasitesini belirlemesine yardımcı olmak için, kredi başvurusu ve şirket analizinde birçok finansal, operasyonel, piyasa ve ekonomik faktörler tartılır.

Banka politikası ve kredi kriterleri

Banka politikası, kredi başvurularının değerlendirildiği çerçevedir. Bir şirket kredisi başvurusunda ilk adım, bankanın politikasına uygunluktur. Aksi takdirde bankalar, bir şirketi kredi almaktan derhal diskalifiye edebilir ve şirket analizini tamamen atlayabilir. Şirket kredisi başvurularına ilişkin banka politikasına bir örnek, bankanın sağladığı şirket türleri ve şirket kredileridir. Ayrıca bazı bankalar sadece belirli işletme kredisi türlerinde uzmanlaşarak bu kriter dışındaki kredi başvurularını geçersiz kılarlar. Ayrıca banka politikası, kredi türlerine bağlı olarak farklı analitik kriterler de belirleyebilir.

Banka yetkililerinin becerisi ve banka politikalarını yürütmeleri de kredi başvuru sürecinde önemlidir. Kredi memurları genellikle kredileri onaylamak için önceden belirlenmiş kriterleri takip eder.  Bu bakımdan, kredi kriterleri, bir kredi başvurusunun detaylı değerlendirilmesi için uyulması zorunlu gereksinimlerdir. Kredi analizinin kademeleri değişebilir ancak genellikle belirli talimatlar ve kriterler takip edilir. “Kredi Vermenin Beş Adımı”na göre, bankalar krediyi onaylamadan önce aşağıdaki faktörlere bakar:

Kapasite: Bir krediyi geri ödemek için mevcut mali kaynaklar

Karakter: Profesyonel yetenek, geçmiş ve güvenirlilik

Teminat: Kredileri güvence altına almak için kullanılabilecek varlıklar

Sermaye: Halihazırda işletmeye yatırılmış olan kişisel ve diğer fonlar

Koşullar: İş geliri, gelir ve ticari potansiyel

Şirket performans faktörleri

Gelir, nakit akışı ve proje yönetiminden elde edilen finansal güç, kolaylaştırılmış operasyonlar, rekabetçi konumlandırma, finansal oranlar ve kurumsal değerleme, bir bankanın bir şirket kredisi düşünürken bakabileceği öğelerden sadece birkaçıdır. Diğer faktörler arasında kredinin boyutu, mevcut borç, kredi geçmişi, kredi kullanımı, iş planı, başvuru kalitesi ve başvuranın sunumu sayılabilir. Bunlar, meşgul bir işletme yöneticisinin banka finansmanı elde etmek için göz önünde bulundurması gereken koşullardır. Ancak özetle  önemli olan  bankaların kredi riskini nasıl yönettikleridir. Bir bankanın ölçebileceği belirli niteleyicilerden birkaçının örnekleri aşağıda verilmiştir:

Şirketin gerekli tüm belgeleri sağlama yeteneği

Toplam ortalama yıllık gelir yüzdesinin altında borç seviyesi

Şirket varlık değerinin yüzde birinin altında borç seviyesi

Kredinin, kârlılığı sağlamadaki potansiyeli ve olasılığı

Satıcılar, borç verenler ve kredi kuruluşları nezdinde güvenilirlik

Bankacılık geçmişi ve bankada tutulan varlıklar

Devlet vergi kanununa kanıtlanmış şirket uyumluluğu

Kredi şartlarına ve sözleşmelere uyum

Bankanın kendisi de, bir şirketin krediler için nasıl analiz edileceği konusunda bir başka faktördür. Bu, farklı bankaların farklı kredi gereksinimleri olabileceğine, beklentilerine, risk yapısına, banka politikasına, finansal ortama, ekonomik tahminlere, likiditeye vb. bağlı olarak bankayı, kredi başvurularının bazı yönlerinde daha katı veya daha yumuşak olmaya uygun hale getirebilir.

Bankalar tarafından kullanılan analitik araçlar

Analitik araçlar olmadan bir banka yetkilisinin, bir şirketin kredi başvurusunun banka politikasının gerektirdiği performans faktörlerini şirketin karşılayıp karşılamadığını belirlemede, çok az imkanı olacaktır. Birkaç analitik yöntem ve araç aşağıda listelenmiştir. Bu araçlar bankalar tarafından kullanılır ve banka yetkililerine öğretilir, böylece bir şirketin bir banka kredisini geri ödeme kabiliyeti açısından başarıyla çalışma yeteneği, daha doğru bir şekilde belirlenebilir.

Oran analizi

Nakit Akışı analizi

Operasyonel risk değerlendirmesi

Defter tutma değerlendirmesi

Başa baş analizi

Tahmin ve olasılık ölçümü

Çok değişkenli analiz

Yukarıdaki analitik araçların her biri, bir işletmenin performansının farklı yönlerini ölçmek için tasarlanmıştır. Hiçbir bir sistem veya ölçüm standardı bir şirketin değerlemesi, geri ödeme gücü, güvenilirliği, kârlılığı vb. hakkında tam bir tasvir sağlayamadığı için, birden çok analitik araç kullanılmalıdır.

KAYNAK.

Bu yazı, A.W.Berry tarafından yazılan Ağustos17, 2016 tarihli “How Banks Analyze Companies for Loans” adlı makaleden kısaltılarak alınmıştır. bizzmarkblog.com.

Makroihtiyati politikalar ile ilgili hızlı bir tur

Makroihtiyati politika

Bireysel finansal kurumları sağlam tutmak yeterli değildir. Politika yapıcılar, finansal sistemi bir bütün olarak korumak için daha geniş bir yaklaşıma ihtiyaç duyarlar. Bu hedefe ulaşmak için makroihtiyati politika kullanabilirler.

Politika yapıcılar, geleneksel olarak, güvenli, sağlam ve yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini sağlamak için bireysel finansal kurumlara, özellikle de genel halktan fon toplayan ticari bankalar gibi kurumlara odaklanmıştır.

Ancak küresel mali kriz, mikro ihtiyati politika olarak bilinen bu geleneksel yaklaşımın sınırlarını ortaya çıkardı. Politika yapıcılar, esas olarak bireysel firmalara odaklanarak, farkında olmadan sistem genelindeki finansal risklerin kontrolsüz bir şekilde büyümesine izin verdiler.

Krizden bu yana, birçok ülke finansal düzenleme ve denetime daha sistematik bir yaklaşım oluşturmak için araçlarını genişletiyor. Bu bütüncül yaklaşıma makroihtiyati politika denir.

Makroihtiyati politikanın amacı finansal istikrarı korumaktır. Finansal istikrar, finansal sistemin temel makroekonomik işlevlerini – özellikle öngörülemeyen olaylar, stres dönemleri veya yapısal çalkantı durumunda – yerine getirme yeteneğini belirtmek için kullanılan bir terimdir.

Küresel finansal kriz, ülkelerin finansal sisteme yönelik riskleri özel finansal politikalarla bir bütün olarak kontrol altına almaları gerektiğini gösterdi. Finansal istikrarı teşvik etme yetkisine de sahip olan birçok merkez bankası, makro ihtiyati politika çerçeveleri oluşturmak da dahil olmak üzere finansal istikrar işlevlerini geliştirmiştir. Makroihtiyati politikanın etkin bir şekilde çalışması için güçlü bir kurumsal temele ihtiyacı vardır. Merkez bankaları, sistemik riski analiz etme kapasitesine sahip oldukları için makroihtiyati politika yürütmek için iyi bir konumdadır. Ayrıca, genellikle nispeten bağımsız ve özerktirler. Birçok ülkede, yasa koyucular makro ihtiyati yetkiyi merkez bankasına veya merkez bankası içindeki özel bir komiteye atamışlardır. Makro ihtiyati politikayı uygulamak için kullanılan model ne olursa olsun, kurumsal yapı, finans sektörünün muhalefetine ve siyasi baskılara karşı koyacak ve makro ihtiyati politikanın meşruiyetini ve hesap verebilirliğini tesis edecek kadar güçlü olmalıdır. Politika yapıcılara net hedefler ve gerekli yasal yetkiler verilmesi sağlanmalı ve diğer denetleyici ve düzenleyici kurumların işbirliği teşvik edilmelidir. Sistemik güvenlik açıklarının analizi ve makro ihtiyati politika eylemiyle eşleştirilerek oluşturulan bu yeni politikayı işlevsel hale getirmek için özel bir politika sürecine ihtiyaç vardır.  COVID-19 pandemisine yanıt olarak birçok ülke, finansal sistemdeki stresleri absorbe etmek ve ekonomiye kredi sağlanmasını desteklemek amacıyla diğer politikaları tamamlamak için makroihtiyati tamponları gevşetti

Makroihtiyati politikalar nelerdir ve neden bunlara sahibiz?

Makroihtiyati otoriteler finansal sistemi izler ve riskleri ve zayıflıkları belirler. Bu tür riskleri ve güvenlik açıklarını ele alan politikalar uygulamaya konabilir ve bunların daha fazla birikmesini ve finansal sistem genelinde yayılmasını sınırlayabilir.

Başka bir deyişle, risklerin finansal sistemi daha geniş bir şekilde etkilemesini veya sistematik hale gelmesini önlemek için politikalar uygulanabilir.

Sistemik risk gerçekleşirse, finansal sistem tarafından gerekli finansal ürün ve hizmetlerin sağlanması, ekonomik büyümenin ve insanların refahının önemli ölçüde etkilendiği bir noktaya kadar bozulabilir.

Bu etkiler, 2007 yılında başlayan ve Avrupa’daki birçok ülkeyi etkileyen resesyonlar ve birçok bankanın desteklenmesi gereken finansal krizde görüldü.

Dolayısıyla, özünde makroihtiyati politikalar finansal istikrarı desteklemek için vardır. İstikrarlı ve sağlam bir finansal sistemimiz varsa, şoklara dayanmak ve finansal krizlerin en kötü etkilerinden kaçınmak için daha iyi bir konumda olunur. Sistemik riske yol açabilecek risk örnekleri

 • Varlık fiyat balonlarının oluşması. Konut gibi varlıkların fiyatları gerçek değerlerinin çok üzerine çıktığında bu fiyatların ani bir düşüş yaşaması tehlikeler yaratır.

 • Bankaların aşırı risk alması

• Aşırı şirket veya hane borcu

Yetkililer bu politikalara dayanarak ne gibi önlemler alıyor?

Yetkililer (genellikle merkez bankaları). riski doğrudan ele almak için tasarlanmış, bir dizi önlem alabilirler

Örneğin, finansal kuruluşların (tipik olarak bankaların) – öngörülemeyen olaylar ve şoklarla başa çıkmak için – ekstra sermaye ayırmaları gerekebilir ve bu sermaye tamponları zamanla değişebilir ve bazı kurum türleri için daha büyük olabilir.

Bu, özellikle, başarısızlıkları, finansal sistem genelinde önemli bir dalgalanma etkisine neden olacak sistemik olarak önemli olan kurumlar için geçerli olabilir.

Alternatif olarak, makro ihtiyati politikalar, örneğin ipotek kredisi koşullarını belirleyerek finansal kurumların faaliyetlerine kısıtlamalar getirebilir. Örneğin, ev alıcılarının bir evin maliyetine veya gelirlerine kıyasla borç alabilecekleri miktara bir sınır konulabilir. Bu üst limitler, hızla artan konut fiyatları ve buna bağlı ipotek borçları olan bir konut piyasasını soğutmak için kullanılabilir.

AB’de makro ihtiyati otoriteler kimlerdir?

• Avrupa Merkez Bankası

• Avrupa Sistemik Risk Kurulu

• 28 Üye Devletin ulusal yetkili makamları – tipik olarak merkez bankaları veya mali denetim makamları.

Bir bakışta: finansal sistem nedir?

Bir etkileşim ağı

Finansal sistem, farklı aktörler arasında karmaşık bir bağımlılıklar ve etkileşimler ağına sahiptir.

Bankalar ve sigorta şirketleri

Bankalar ve sigorta şirketleri, borç vermek veya yatırım yapmak isteyenlerden borç almak isteyenlere fon yönlendirerek aracılık yapmaktadır.

Piyasalar

Tahvil ve para piyasaları gibi finansal piyasalar da borç alanlar ile borç verenleri doğrudan bir araya getirir.

Ödeme sistemleri

Bu arada, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri, finansal piyasalarını birbirine bağlayarak, para ve finansal varlıkların güvenli akışını sağlar.

Enflasyonu Kontrol Metotları

Enflasyonun nedenleri çok ve çeşitlidir. Parasalcılar ve klasikçiler, toplam talepte bir artışla sonuçlanan para arzındaki bir artışı suçlarlar. Keynesyenler ise parasal faktörlere önem vermezler. Onlara göre enflasyona, elbette, toplam talepteki artış neden olur. Temel olarak, enflasyon için bu iki argüman, talep yönetimi politikalarına yol açmaktadır.

Talep yönetimi politikaları genel olarak (i) para politikası ve (ii) maliye politikası olarak gruplandırılabilir. Bununla birlikte, enflasyon aynı zamanda maliyet artırıcı faktörlerden de kaynaklanmaktadır. Bu tür enflasyonu kontrol etmek için genellikle fiyatlar ve gelirler politikası önerilmektedir. Aslında, bir ekonomideki enflasyon, hem talep ve hem de maliyet artışlı faktörlerin bir karışımıdır. Bu nedenle, politika yapıcılar enflasyonu kontrol etmek için üç yöntem kullanır: (i) parasal önlemler; (ii) mali önlemler; ve (iii) parasal olmayan önlemler. Gelişmiş ülkelerde, indeksleme yöntemi de bazen anti-enflasyonist bir araç olarak kullanılmaktadır.

Parasal Önlemler:

Hızlı ekonomik büyüme döneminde, ekonomideki talep, onu karşılama kapasitesinden daha hızlı büyüyor olabilir. Firmalar bu eksikliğe fiyatı yükselterek yanıt verdiğinde enflasyonist baskılara yol açar. Bu durum, talep yönlü enflasyon olarak adlandırılır. Enflasyona tepki olarak, Merkez Bankası faiz oranlarını artırabilir. 1. Daha yüksek faiz oranları, borçlanmayı daha pahalı ve tasarrufları daha cazip hale getirir. 2. Ev sahipleri, artan ipotek ödemeleri ödemek zorunda kalacak ve bu da harcanacak daha az harcanabilir gelire yol açacaktır. 3. Bu nedenle hanelerin harcama yapma yeteneği ve teşviki daha az olacaktır. 4. Ayrıca firmalar, yatırımları finanse etmek için borç almaktan caydırılacak ve bu da daha düşük işletme yatırımlarına yol açacaktır. Bu nedenlerle, daha yüksek faiz oranları, tüketici harcamalarını ve yatırımı yavaşlatmada oldukça etkilidir ve daha düşük bir ekonomik büyüme oranına yol açar. Ekonomik büyüme yavaşlarken enflasyon da yavaşlıyor.

Ayrıca, bir merkez bankası, enflasyonla mücadelede; kredi talebini, maliyetini ve kullanılabilirliğini veya ülkenin para arzını etkilemek için kullanabileceği, aşağıdaki kredi kontrol araçlarına da sahiptir: (a) Kredi faiz oranı, (b) Açık piyasa işlemleri, (c) Değişken nakit rezerv oranı ve (d) Seçici kredi kontrol yöntemleri. Merkez bankasının istikrar politikası, toplam talebi azaltma niyetiyle bir “sevilen para politikası” gerektirmektedir. Merkez bankası enflasyonla mücadele için, tahvil ve menkul kıymetlerin açık piyasa satışını yapar, minimum nakit rezerv oranını yükseltir. Tüm bu önlemler banka kredisini daha maliyetli hale getiriyor. Daha yüksek kredi maliyeti, daha az kredi kullanılabilirliği ve dolayısıyla daha az para arzı sağlar. Bunlar, toplam talebi daraltma potansiyeline sahiptir. Tüm bu önlemler ticari bankaların kredi yaratma potansiyelini azalttığından, toplam özel harcamalar azalır ve böylece enflasyon kontrol altına alınır. Son olarak, merkez bankası, tüm ekonomi yerine herhangi bir sektör(ler)de enflasyonist fiyat artışı yaşadığında, seçici kredi kontrolü kullanır. Ancak bu araç esas olarak tüketim harcamalarının kontrolünde etkilidir.

Ancak, para politikasının etkinliğini azaltan bazı sınırlamalar vardır. Birincisi, para politikası toplam talebi sadece dolaylı olarak, yani faiz oranını yükselterek ve para arzını azaltarak etkiler. Bu nedenle, etkinliği ancak bir zaman gecikmesinden sonra hissedilebilir. İkinci olarak, tüm harcama türleri parasal kontrol silahlarından etkilenmez. Toplam talebin büyük kısmını özel harcamalardan ziyade kamu harcamaları oluşturuyorsa, para politikası önlemlerinin pek bir faydası olmayacaktır. Kamu harcamaları, merkez bankacılığı politikalarıyla kolayca kontrol edilemez. Üçüncüsü, para politikası talep artışlı enflasyonla oldukça başarılı bir şekilde mücadele edebilir, ancak maliyet artışlı enflasyon, merkez bankacılığı kontrolüne tabi değildir. Yüksek ücretler veya hammadde ve enerji fiyatlarındaki artış, vb., maliyete artışına dayalı enflasyonist eğilimler yaratır. Banka faiz oranı, açık piyasa işlemleri ve diğer kredi kontrol araçlarının maliyet enflasyonuna hiçbir cevabı yoktur. Bu sınırlamalar ışığında, diğer politika önlemleri kullanılmaktadır. Bunlardan en önemlisi maliye politikası önlemleridir.

Mali Önlemler                                                                                                                                                         Maliye politikası önlemleri, hükümetin vergilendirme, harcama ve borçlanma ile ilgili politikasını içermektedir. Maliye politikasının bu üç unsuru toplam harcamaları etkiler. Enflasyon döneminde daraltıcı maliye politikası önerilmektedir. Toplam harcamaların büyük kısmının devlet harcamalarından kaynaklandığı biliniyor. Enflasyon sırasında, devlet harcamaları azaltılabilir. Ancak bazı siyasi nedenlerle veya ekonomik zorunluluklar nedeniyle kamu harcamalarında kesinti yapılması zor olabilir. En azından, verimsiz kamu harcamaları kontrol edilmelidir. Çoğu zaman, modern hükümetler, enflasyonun toplumu olumsuz etkileyebileceği etkisini umursamadan seçmenleri memnun etmek için daha fazla harcama yapma eğilimindedir. Aslında harcamaların kontrolü enflasyonun önemli çözümlerinden biridir. Bir ülke enflasyona maruz kaldığında, hükümet aşırı toplam harcamaları ortadan kaldırmak için hem doğrudan hem de dolaylı vergileri artırabilir. Gelir ve/veya servet üzerinden vergi alındıktan sonra harcanabilir gelir azalır. Bu, özel toplam harcamaları büyük ölçüde azaltacaktır. Bununla birlikte, gerçekte, vergi mükellefleri bir hükümeti iktidardan uzaklaştırabileceğinden, bir hükümet vergi oranlarını yükseltme konusunda isteksiz olabilir. Enflasyon döneminde aşırı satın alma gücünü temizlemek için hükümet, devlet tahvili satarak halktan borçlanma yoluna gidebilir. Maliye politikası, para politikası gibi kusursuz değildir. Belirli sınırlamalara maruz kalmaktadır. Birincisi, maliye politikasının hiçbir zaman siyasi bir boşlukta ele alınmaması anlamında maliye politikası ve siyaset el ele gider. Siyasi zorlamalar etkinliğini büyük ölçüde azaltır. İkincisi, vergi-harcama programının akılsızca kullanılması istenilen sonuçları vermeyebilir. Gelir vergisindeki bir artış, harcanabilir geliri ve dolayısıyla tüketim harcamalarını azaltır. Ancak vergi oranlarındaki artış, tasarruf oranlarının ve sermaye oluşumunun düşmesine neden olur. Ayrıca, daha yoksul kişilere yönelik gıda sübvansiyonu programı veya işsizlik ödeneği vb. gibi transfer ödemelerinde kesinti yapılması, bu tür harcamaların sınırlandırılması gerekmesine rağmen enflasyon sırasında akılsız görünebilir. Para politikası ve maliye politikası önlemlerinin etkinliğini sonuca bağlamadan önce, bu iki politika önleminin en iyi kombinasyonunun bile istenen sonuçları vermeyebileceği söylenebilir. Bu politika önlemlerinin etkililiği için gerekli olan şey “iyi zamanlama”dır. Ayrıca, birçok nedenden dolayı, toplam harcamaları etkilemek için para ve maliye politikası önlemlerinin doğru bir şekilde harmanlanmasını sağlamak neredeyse imkansızdır. İlk olarak, toplam talebin gerçekten yükselip yükselmediğini kesin olarak söylemek zor. Hiçbir ekonomi, toplam talebin ne kadar hızlı büyüdüğünü söyleyebilecek bir “hız göstergesine” sahip değildir – “GSYİH’nın mevcut çeyrekte ne yaptığı ancak çeyreğin sonunda öğrenilir”. O zaman bile bu rakamlar belirsizdir ve revizyonlara tabidir. Her şeyden önce, istikrar politikası zorunlu olarak tahmine dayalıdır ve kısa vadeli ekonomik tahminler bir sanat olabilir, ancak kesin bir bilim olmayabilir.

Enflasyonu Düşürmeye Yönelik Diğer Politikalar                                                          

Enflasyona toplam talebin mevcut çıktı üzerindeki fazlalığı neden olduğundan, enflasyona karşı kalıcı çözüm çıktıda bir artış yaratmaktır. Ülkenin kaynaklarını, üretken olmayan sektörlerden üretken sektörlere kaydırarak çıktı artırılabilir. Teknolojik gelişmede aynı zamanda daha yüksek çıktıya yol açabilir. Ayrıca, yozlaşmış ve verimsiz yönetim, çoğu zaman çeşitli anti-enflasyonist önlemlerin etkinliğini köreltir. Karaborsacıların, spekülatörlerin, stokçuların vb. faaliyetleri, temelde enflasyonu kışkırttığı için ciddi şekilde ele alınmalıdır.

 1. Beklentileri azaltmak

Enflasyonun zaman içindeki önemli bir belirleyicisi enflasyon beklentileridir. İnsanlar gelecek yıl enflasyon beklerse, firmalar fiyatları yükseltecek ve işçiler daha yüksek ücret talep edecek. Bu beklenti daha yüksek enflasyona neden olma eğilimindedir. Merkez Bankası ve hükümet, enflasyonu kontrol altına almak için inandırıcı korkutmalar yaparak beklentileri etkili bir şekilde azaltabilirse, bu onların işini kolaylaştıracaktır.        

2. Fiyat kontrolları

 Enflasyon ile birlikte, karlılığı korumak ve artan maliyetlerle başa çıkmak için fiyatları mümkün olduğunca artırmaya çalışan firmalar görülecek. Bu “kâr itici” enflasyondan kaçınmanın bir yolu, fiyat kontrolleri getirmektir. Hükümetin fiyat artışlarına sınır koyduğu yer burasıdır. Örneğin, 1971’de Başkan Nixon, seçimleri kazandıktan sonra 1973’te yeniden uygulamaya koyduğu bir fiyat dondurması getirdi. Fiyat dondurmaları kısa bir süre için politik olarak popülerdi ancak temelde başarısız oldu. Firmalar arzı kısıtladı ve fiyat donmaları sona erdiğinde, bastırılmış enflasyon intikam alırcasına geri döndü. Ancak, savaş zamanındaki fiyat kontrollerinin enflasyonu düşürmede başarılı oldukları belirtilmelidir.      

 3. Ücret kontrolü                          

Enflasyona ücret enflasyonu neden oluyorsa (örneğin, daha yüksek reel ücretler için pazarlık yapan güçlü sendikalar), o zaman ücret artışını sınırlamak enflasyonu yumuşatmaya yardımcı olabilir. Daha düşük ücret artışı, firmalar için maliyetleri azaltacak ve ekonomide daha az talep fazlalığına yol açacaktır. Özellikle sendikalar güçlüyse, enflasyonu gelir politikalarıyla kontrol etmek zor olabilir. Ayrıca, ücret kontrolü ekonomide yaygın bir işbirliği gerektirir, ancak firmalar işgücü sıkıntısı yaşıyorsa, hükümetin ücret kontrollerini aşmak zorunda olsalar bile, işçileri almakla daha fazla ilgileneceklerdir                                                                                                                                                                                                   4. Parasalcılık                                                                                                                                                                Monetarizm para arzını kontrol ederek enflasyonu kontrol etmeye çalışır. Monetaristler, para arzı ile enflasyon arasında güçlü bir bağlantı olduğuna inanırlar. Para arzının büyümesini kontrol edebiliyorsanız, enflasyonu kontrol altına alabilmeniz gerekir. Monetaristler bunlar gibi politikaları vurgularlar: • Daha yüksek faiz oranları (sıkılaştırıcı para politikası) • Bütçe açığının azaltılması (deflasyonist maliye politikası) • Hükümet tarafından yaratılan paranın kontrolü.  Ancak uygulamada, para arzı ile enflasyon arasındaki bağlantının daha az güçlü olduğu görülmüştür.                                                                                                                                                                                                         5. Arz Yönlü Politikalar                                                                                                                                                                Enflasyona genellikle kalıcı rekabetsizlik ve artan maliyetler neden olur. Arz yönlü politikalar, ekonominin daha rekabetçi hale gelmesine ve enflasyonist baskıların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Örneğin, daha esnek işgücü piyasaları enflasyonist baskıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak arz yönlü politikalar uzun zaman alabilir ve artan talebin neden olduğu enflasyonla baş edemez.

 6. Döviz kuru politikası

Bir ülke, sabit bir döviz kuru mekanizması ile enflasyonu düşük tutmaya çalışabilir. Argüman, eğer bir para biriminin değeri sabitse (veya yarı sabitse), o zaman bu, enflasyonu düşük tutmak için bir disiplin yaratır. Enflasyon yükselirse, para birimi rekabet edemez hale gelir ve düşmeye başlar. Bununla birlikte, döviz kuru üzerinden enflasyonu hedeflemek zordur.

7. Hiperenflasyonu azaltmanın yolları- para birimini değiştirmek

Hiperenflasyon döneminde geleneksel politikalar uygun olmayabilir. Gelecekteki enflasyon beklentilerini değiştirmek zor olabilir. İnsanlar bir para birimine olan güvenlerini kaybettiklerinde, yeni bir para birimi tanıtmak veya altını veya başka bir para birimini çıpa olarak kullanmak gerekli olabilir. Maliyete dayalı enflasyon (örneğin artan petrol fiyatları nedeniyle) enflasyona ve daha düşük büyümeye yol açabilir. Bu, her iki dünyanın da en kötüsüdür ve daha düşük büyümeye yol açmadan kontrol edilmesi daha zordur. 2022’de dünya, artan enerji fiyatları ve arz kıtlığına neden olan Covid kilitlenmesinin sona ermesi nedeniyle maliyet enflasyonunda bir artış gördü. Maliyet kaynaklı enflasyonun düşürülmesi daha zordur çünkü temelde arz sorunlarından kaynaklanmaktadır. Faiz oranlarını yükseltmek kör bir araçtır ve düşük büyümeye neden olması muhtemeldir. Bu nedenle Merkez Bankaları daha yüksek bir maliyet enflasyonuna tolerans gösterme eğilimindedir ve bunun kısa ömürlü olmasını umarlar. Uzun vadede, daha esnek işgücü piyasaları, krizlerle başa çıkmak için stok biriktirme, petrol rezervleri ve rekabet gücünü artırmaya yönelik politikalar ile arz sorunları çözülmeye çaışılır.

8. Indeksleme                                                                                                                 

Enflasyonu azaltmak yerine, enflasyonla mücadele etmek için bazen indekse bağlama olarak da adlandırılan bir indeksleme yöntemi önerilir. Bu politika, satın alma gücünü aynı seviyede tutmak için para ödemelerini (ücretler ve maaşlar gibi) bir fiyat enflasyon endeksine bağlayarak çalışır. Bu, fiyat endeksi yüzde 7 artarsa, parasal ücretlerin de aynı oranda otomatik olarak artacağı anlamına gelir. Bu durumda ücretliler, satın alma güçlerinde herhangi bir düşüş yaşamazlar. Ancak indeksleme ile sadece ücretliler değil, alacaklılar da korunur. İndeksleme yöntemi, kendisi enflasyonist karakterde olduğundan daha az popüler bir yöntem olarak kabul edilir ve genel olarak yalnızca yüksek enflasyon oranları hüküm sürdüğünde uygulanır.

NETİCE

Enflasyon genellikle Merkez Bankası ve/veya hükümet tarafından kontrol edilir. Kullanılan temel politika para politikasıdır (değişen faiz oranları). Bununla birlikte, teoride, enflasyonu kontrol etmek için “1. Para politikası – Daha yüksek faiz oranları ekonomideki talebi azaltarak daha düşük ekonomik büyüme ve daha düşük enflasyona yol açar. 2. Para arzının kontrolü – Monetaristler, para arzı ile enflasyon arasında yakın bir bağlantı olduğunu, dolayısıyla para arzını kontrol etmenin enflasyonu kontrol edebileceğini savunuyorlar. 3. Arz yönlü politikalar – ekonominin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya yönelik politikalar, uzun vadeli maliyetler üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturur. 4. Maliye politikası – daha yüksek bir gelir vergisi oranı harcamaları, talebi ve enflasyonist baskıları azaltabilir. 5. Ücret/fiyat kontrolleri – ücretleri ve fiyatları kontrol etmeye çalışmak teorik olarak enflasyonist baskıları azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak, genellikle etkili olmadıkları için nadiren kullanılırlar” şeklinde daha önce sözü edilen çeşitli araçlar vardır.

Bu bakımdan, enflasyon kontrolünün çok yönlü bir hamle olmaya devam ettiği söylenebilir. Belirli bir politika en iyi sonuçları veremez. Başka bir deyişle, enflasyonu kontrol etmek için sadece para politikasının mı yoksa sadece maliye politikasının mı önemli olduğu argümanı yanlıştır. En iyi sonucu elde etmek için bu anti-enflasyon önlemleri eş zamanlı olarak kullanılmalıdır. Zira, bu politika önlemleri birbirleri ile rekabet etmeyip, aksine birbirlerini tamamlarlar.

Burada, Merkez bankalarının kilit rolü, fiyat istikrarını (düşük ve istikrarlı enflasyon) sağlamak ve ekonomik dalgalanmaları yönetmeye yardımcı olmak için para politikasını yürütmektir. Merkez bankalarının faaliyet gösterdiği politika çerçeveleri, son yıllarda büyük değişikliklere tabi tutulmuştur. 1980’lerin sonlarından bu yana enflasyon hedeflemesi, para politikasının önde gelen çerçevesi olarak ortaya çıkmıştır. Birçok düşük gelirli ülke aynı zamanda parasal bir toplamı (dolaşımdaki para hacminin bir ölçüsü) hedeflemekten, enflasyon hedeflemesi çerçevesine geçiş yapmaktadır

Ülkeler ayrıca, Merkez Bankası’nı para politikasını belirlemede bağımsız hale getirmişlerdir. Argüman, bağımsız bir Merkez Bankası’nın siyasi baskılardan uzak olacağı ve seçmenlerin gözüne girmek için seçimlerden önce faiz oranlarını düşürmek gibi hatalardan kaçınacağı yönünde.

KAYNAK:

Methods to Control Inflation, by Tejvan Pettinger, 8 July 2022, economicshelp.org,

Nikita Dutta, Preventive Measures to Control Inflation (4 Methods), economicsdiscussion.net,

IMF Bültenleri.

Ölüm, Enflasyondan mı, yoksa Faiz Artışlarından mı Olsun?

Yirmi-birinci yüzyıla borçlar yüzyılı da denilebilir ve işler olduğu gibi devam ederse, büyük borç temerrüdü yüzyılı olarak da adlandırılacak. Yüzyılın başında, neredeyse tüm gelişmiş dünyada merkez bankaları tarafından teşvik edilen aşırı düşük faiz oranları, özel kredi yaratma çılgınlığına ve 2008’de dünya ekonomisi için korkunç sonuçlarla patlayan devasa bir finans ve gayrimenkul balonuna neden oldu.

Yirmi-Birinci Yüzyıl: Borç Yüzyılı

Politikacılar tarafından ağır bir şekilde baskı altına alınan merkez bankaları, düşük faiz oranlarına bağlılıklarını iki katına çıkararak, barış zamanlarında görülmemiş bir derecede kamu aşırı borçluluğuna neden oldu. Kamu borç birikimi ve düşük faiz oranlarına dayalı büyüme modelinin zayıflamaya başladığı 2020 yılında, COVID-19 resesyonu geldi. Bu nedenle, 2020 yılında dünya çapında yapılan kamu harcamalarının fazlalığı düzeltilemedi ve yakın zamanda düzeltilecek gibi de görünmüyor. Ve bunun birikimi (ve ayrıca özel borçlar, özellikle şirketler tarafından piyasaya çıkarılanlar) geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşıyor olabilir.

2011’in başında küresel borç 200 trilyon dolara ulaşırken, küresel GSYİH 74 trilyon dolardı (yüzde 275 borç/GSYİH). 2021’in ikinci çeyreğinde, küresel borç, 83,9 trilyon dolarlık GSYİH (yüzde 330 borç/GSYİH) ile neredeyse 300 trilyon dolara ulaştı.

Ekonomi İki Yıldır Zombileşiyor

Yukarıda belirtildiği gibi, küresel borç son on yılda küresel ekonomiden daha hızlı büyümüştür, bu nedenle kredi kalitesi gerçekten bozulmuş gibi görünmektedir. Borcu ödemek için gereken gelir, borcun kendisinden çok daha yavaş büyüyor.

Bu argümanı destekleyen ek bir kanıt, “zombi şirketlerinin” sayısındaki artıştır. Bir zombi şirket, faiz ve vergi öncesi kazançları borç servisinden daha az veya ona eşit olan şirkettir. Bir zombi harika bir metafordur çünkü bir zombi hareket eder ve canlı gibi görünür ama aslında ölüdür. Bir zombi şirketi de hareket eder ve canlı görünür- etkinlik yaratır, işçi çalıştırır ve mal üretir- ama gerçekte (neredeyse) ölüdür. Borcunu kendi imkanlarıyla ödeyemediği için öleceği (neredeyse) kesindir. Çeşitli raporların gösterdiği gibi, dünyanın her yerinde zombi şirketlerinin sayısı katlanarak artmaktadır.

Bu şirketlerin iflas etmeye başlaması beklenebilir ve gerçekte olan da budur. Fed’e göre, 2020’de (tüm şirketlerin bir kesri olarak) 2,5 kat daha fazla zombi şirket iflas etti (2019’da <%2 ve 2020’de yaklaşık yüzde 4,5).

İlginç biçimde, 2020’de hayatta kalan zombi şirketlerin değerlerinin hızla yükseldiği görülüyor. Toplam değerleri şimdiden 6 trilyon doları aşıyor.  2019’da bu değer 2 trilyon dolara yakındı.

Dünyada Enflasyon Yükseliyor

Merkez bankalarının tek bir açık görevi vardır: paranın satın alma gücünü korumak. Para politikasının temel amacı budur. Bazı merkez bankalarının bir başka görevi de ekonomik faaliyet düzeyini sürdürmektir (ve hepsinin örtülü bir amacı olduğu iddia edilebilir).

Gelişmiş ülkelerde merkez bankalarının enflasyon hedefi yüzde 2, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 4 (merkez bankaları bu hedeflerin satın alma gücünü koruduğunu iddia ederken, gerçekte satın alma gücü kaybını ifade ediyor). Enflasyon çoğu ülkede açıkça hedeflerin üzerindedir.

Merkez Bankaları Korkuyor: Teşvikten Geri Dönecekler mi?

Enflasyonun hızlanması merkez bankalarını zor durumda bırakıyor. Görevleri fiyatları istikrara kavuşturmaktır; bu nedenle, bu fiyat artışını önlemek için bir şeyler yapmaları gerekiyor gibi görünüyor. Ancak gördüğümüz gibi hızlanmanın büyük bir kısmı merkez bankaları politikalarından.

Dünyanın önde gelen merkez bankaları, çok övülen daralmanın, yani hükümetlerden ve özel şirketlerden tahvil satın almayı bırakmaya ve muhtemelen faiz oranlarını artırmaya yönelik kısıtlayıcı bir para politikasının geldiğini duyurdular.

Ancak merkez bankaları daralmaya çalıştıklarında iki önemli sorunla karşı karşıya kalacaklardır.

1. Kamu açığı

Birincisi, hükümetler yalnızca 2020 ve 2021’deki sorumsuz harcamaları nedeniyle aşırı borçlu olmakla kalmıyor, aynı zamanda açığı 2019’unkine düşürmeleri de yıllar alacaktır.

Politikacılar, 2020’de fazla harcadıklarını 2021’de harcamayı bırakma sözü verdiler; ancak harcamaları kısmaktansa sözlerinden dönmeyi tercih ettiler.

Merkez bankaları kamu borcu satın almayı bırakırsa, hükümetleri harcamaları azaltmaya zorlayacaklardır. Bu da kısa vadede ekonomiyi yavaşlatacaktır. Merkez bankaları ve hükümetler bu sonuçtan ne pahasına olursa olsun kaçınmak istiyor.

2. Zombi şirketler

Aşırı düşük faiz oranları, sürdürülemez bir özel şirket borçlanması dalgası yaratarak zombi şirketler oluşturdu. Faiz oranlarındaki bir artış, bu zombi şirketleri iflas ettirecek ve büyük çaplı işten çıkarmaları tetikleyecektir. Merkez bankaları ve hükümetler bu sonuçtan kaçınmak istiyorlar.

Merkez Bankalarının İkilemi: Enflasyonla mı yoksa Daralma ile mi Ölüm?

Yüksek enflasyon, fiyat göstergelerine endekslenmemiş borcun değerini aşındırmaya yardımcı olur. Bu, aşırı borçlu hükümetlere ve zombi şirketlere yardımcı olur. Sorun şu ki, borçlular son yıllarda enflasyonun artmasından daha hızlı borç biriktiriyor, dolayısıyla reel borç artmaya devam ediyor.

Bu bakımdan, daha sürdürülebilir borç seviyelerine dönülmesi gerekir. Bu hedefe ulaşmak için iki seçenek var gibi görünüyor.

1. Düşük enflasyonun artmaya devam etmesi

Bu seçenek çok tehlikelidir, ancak daha makul görünüyor. Aylardır merkez bankaları fazla detay vermeden toplumları bu seçeneğe hazırlıyorlar (örneğin her yıl değil uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefinden bahsediyorlar). Enflasyondaki artış tehlikelidir çünkü paraya olan talebi düşürerek fiyatların hızlanmasına neden olur. Bu durumdan geniş halk kitleleri büyük zarar görürler.

2. Para politikasını kısıtlayıcı hale getirerek bazı şirketlerin ve hatta hükümetlerin iflas etmesine izin verilmesi

Bu ikinci seçenek daha az inandırıcıdır ancak muhtemelen daha sağlıklı olacaktır.

Daha yüksek faiz oranları ve kısıtlayıcı para politikası, ekonominin daha az değer üreten tüm bölümünü çökertecek, bu da yeni fikirleri gerçekleştirmek ve yeni iş projelerine başlamak için kaynakları serbest bırakacaktır. Bu politikalar aynı zamanda bazı hükümetlerin iflas etmesine de yol açacaktır ki bu travmatik bir durum olsa da gelecekte diğer hükümetler ve iflas eden hükümetlerin kendileri için izlenmesi gereken bir disiplin ilkesi oluşturabilir.

Başka bir deyişle, en sağlıklı şey disiplinli olmaktır. Ne yazık ki mali disiplin, ucuz borca alışılarak kamuda neredeyse tamamen unutulan, özel sektörde ise unutulmaya yakın bir ilke haline gelmiştir.

SONUÇ

Piyasalar artık son derece boş verir ve iyimser bir havada. Temeller, iyimserliklerini haklı çıkarmıyor gibi görünüyor. 2019’da zaten sorun olan zombi şirketler sadece öldürülmekle kalmadı, çoğaldı. Zombi kıyameti, hayal edilenden daha yüksek olabilir.

Bu yıllarda, merkez bankacı olmak dünyanın en zor ve en az tatmin edici işlerinden biri. Merkez bankaları ne yaparlarsa yapsınlar şiddetli (ve haklı) eleştiriler alacaklar.

Paranın değerini korurlarsa ekonomik kriz yaratırlar ve ekonomik krizden kaçınmaya çalışırlarsa paranın değerini yok ederler (ve zaten parasal krize neden olurlar).

Zehirinizi seçin: enflasyon veya iflas.

KAYNAK: Bu yazıda, büyük ölçüde aşağıdaki makalelerden yararlanılmıştır.

Death by Inflation or by Interest Rate Hikes?

By  Daniel Fernández on  December 18, 2021, trends.ufm.edu

COVID-19 Economic Zombification

By  Daniel Fernández on  December 1, 2021 trends.ufm.edu

Richard Durant

Inflation: Monetary And Fiscal Policy  seekingalpha, Sep. 12, 2021

ENFLASYON ve CANTİLLON ETKİSİ

KONTROLLU ENFLASYON

Enflasyon, teoride, ekonomi tam kapasitede çalışmadığında, yani kullanılmayan emek veya kaynaklar olduğunda çıktıyı artırmaya yardımcı olur. Tasarruf etmek yerine harcamayı bir dereceye kadar teşvik etmek için ideal bir enflasyon seviyesi sıklıkla önerilmektedir. Paranın satın alma gücü zamanla azalacağından, tasarruf etmek ve daha sonra harcamak yerine şimdi harcamak için daha büyük bir teşvik oluşturur.

Daha fazla para, artan harcama demektir ve bu da daha fazla toplam talep anlamına gelir. Bu nedenle artan talebi karşılamak için daha fazla çıktı gerekir. Harcamaların artması, bir ülkedeki ekonomik büyümeyi teşvik edebilir. Bu nedenle, dengeli bir stratejinin, enflasyon değerini ideal ve arzu edilen bir aralıkta korumak olduğuna inanılmaktadır.

Bir ülke çok üretken büyüdüğü için, tüketici fiyatlarının sürekli olarak düşmesine izin verilirse, tüketiciler daha iyi bir fiyat için satın alımlarını erteleyeceklerdir. Bu durum, üretimde azalmaya, iş kayıplarına ve kötüleşen bir ekonomiye neden olan toplam talebi azaltan bir etkiye sahiptir. Bu durumdan kaçınmak için enflasyon gereklidir.

Borç alanlar, borçlarını aldıkları paradan daha düşük bir değerde ödeyeceğinden, enflasyon onlar için işleri daha da kolaylaştırır. Bu, genel olarak harcamaları artırır, borç vermeyi ve borçlanmayı teşvik eder.

KONTROLSUZ ENFLASYONUN EKSİLERİ

Enflasyon nedeniyle insanlar daha fazla para ödemek zorunda kalırlar. Enflasyon, insanların sahip oldukları varlıklarının gerçek değerini azaltabilir. Bu nedenle, portföylerini enflasyona karşı korumak isteyenler emtia, gayrimenkul, altın ve diğer enflasyondan korunan varlık sınıflarına yatırım yapmayı düşünürler. Yatırımcıların enflasyondan kar elde etmesinin bir başka yolu da enflasyona endeksli tahvillerdir. Ancak, bu tür yatırımlar yapacak birikimleri olmayan sabit gelirli veya gelirleri aynı oranda artmayan geniş halk kitleleri, fiyatlardaki bu yükselişten en fazla zarar görenlerdir.

Yüksek ve değişken enflasyon oranları bir ekonomi üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahip olur. Tüm kuruluşlar herhangi bir ekonomik karar alırken, genel olarak artan maliyetlerin etkilerini dikkate alacaklardır. Bu da ekonomide belirsizliğe yol açabilir çünkü bu kararlar, gelecekteki enflasyon oranlarını yanlış tahmin etme riskini taşıyabilir.

Yeni para ve kredi ekonomiye her girdiğinde, her zaman belirli kişilerin veya işletmelerin eline geçer. Onlar yeni parayı harcadıkça, o, ekonomide kişiden kişiye ve hesaptan hesaba hareket ettiği için, yeni para arzına yönelik fiyat düzeyi ayarlamaları(yükselmeleri) süreci devam eder.

Enflasyon, bazı fiyatların önce yükselmesine ve diğer fiyatların daha sonra yükselmesine neden olur. Fiyatlar ve satın alma gücündeki ardışık değişimi tanımlayan “Cantillon Etkisi,” enflasyonun zaman içinde genel fiyatları artırmanın yanı sıra göreli fiyatları, maaşları ve getiri oranlarını nasıl etkilediğini gösterir.

Genel olarak ekonomistler, ekonomik dengelerinin dışında kalan göreli fiyatlardaki bozulmaların ekonomi için kötü olduğu konusunda birleşirler. Böyle bir süreç, ekonominin gerileme dönemlerinin de önemli bir sebebidir.

CANTİLLON ETKİSİ

Cantillon etkisi, para miktarının eşit olmayan bir şekilde genişlemesinden kaynaklanan nispi fiyatlardaki değişikliktir

Enflasyon sadece fiyatlardaki ortalama bir artış değildir. Fiyatlar orantılı veya aynı anda yükselmez. Bu, herhangi bir ekonomik değer yaratmayan bazılarına keyfi fayda sağlarken, örneğin tasarrufları yok ederek ekonomik değeri olan hiçbir şeyi yok etmeyen bazılarına zarar verir. Bu Cantillion etkisidir.

Cantillon Etkisi, enflasyonun bir ekonomideki mallar ve varlıklar üzerindeki eşit olmayan etkisini tanımlar. Yeni itibari para belirli noktalarda bir ekonomiye enjekte edildiğinde etkileri, değişik kişiler ve sektörler tarafından farklı zamanlarda hissedilir. Bu, nispi fiyatlarda bir bozulmaya neden olur ve bazı taraflara fayda sağlarken diğerlerini dezavantajlı hale getirir.

Ekonomiye yeni para eklendiğinde, doğal olarak mal ve varlıkların fiyatını yükseltecektir. Ancak, tüm fiyatlar aynı miktarda veya aynı anda artmayacaktır. Cantillon Etkisi, yeni para arzının ilk alıcısının, fiyatlar yükselmeden önce para harcamak için arbitraj fırsatına sahip olduğunu iddia eder.

Bu kısmen, yeni itibari paranın neredeyse sıfır maliyetle yaratılması ve genellikle bankalar olmak üzere belirli taraflara verilmesi gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bu parayı alanlar, fiyatı henüz para arzındaki artışı yansıtmayan mal ve varlıklara harcama yapmak fırsatına sahip olup, indirimli fiyattan mal satın alabilirler.

Yeni para, merkez bankalarından özel bankalara, yatırımcılardan sıradan vatandaşlara aktıkça, fiyatlar yavaş yavaş para arzındaki artışı yansıtmaya başlar. Sıradan vatandaşlar, daha yüksek fiyatlarla mal satın aldıklarında, artan para arzını hissedeceklerdir.

Bu nedenle, ekonomide yeni para akışı, fonları önce alan taraflar için faydalı, daha sonra alanlar için daha az faydalıdır. Merkez bankasına en yakın kişi ve kurumlara- bankalar ve varlık sahipleri- finansal sisteme en az bağlı olanlar pahasına finansal avantajlar sağlanır.

Cantillon Etkisinin bir sonucu olarak enflasyon, hükümet tarafından vatandaşların satın alma gücü üzerinde, yasal olmayan yüksek bir vergi olarak görülebilir.

Başkana ve Kongreye Yakın Olun

Cantillon’un ayrıca, Devletin yarattığı paradan yararlananların, o devletin kurumsal yapısına dayandığına dair  bir teorisi vardır. Bu, muhtemelen sistem aracılığıyla dağıtılan para birimi seçeneklerinden yararlananların, “krala ve zengine yakın olanlar” olduğu anlamına gelir.