Yabancı Para Cinsinden Dış Borçlanma

Dış borç, bir hükümet, şirket veya özel hane halkı tarafından başka bir ülkenin hükümetinden veya özel borç verenlerden ödünç alınan paradır. Dış borç ayrıca Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşlara olan yükümlülükleri de içerir. Toplam dış borç, kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülüklerin bir kombinasyonu olabilir.

Küresel olarak, borç seviyeleri hiç bu günkü kadar yüksek olmamıştı. Uluslararası Finans Enstitüsü’ne göre, toplam küresel borç 250 trilyon ABD dolarının üzerindedir. Bunu kabaca 80 trilyon ABD doları olan küresel yıllık GSYİH ile karşılaştırın!

Dış borçlanma genellikle diğer ekonomik politikaların istenmeyen sonucudur. Büyük bütçe açıkları, aşırı değerli döviz kurları ve yurtiçi tasarrufları caydırıcı önlemler, bir ekonomiyi yabancı sermayeye ihtiyaca yöneltiyor. Arjantin, Peru ve Türkiye gibi borç merdiveninin zirvesine yakın bazı ülkelerde bu durum yaygın olarak görülüyor. Buna karşılık, Malezya ve diğer birkaç Doğu Asya ülkesi, büyük mali açıklardan ve fiyat ve döviz kurlarındaki bozulmalardan bilinçli olarak kaçındı; borç merdiveninin dibine yakınlar. Makroekonomik dengesizliklere, ticaret hadlerindeki keskin değişimler de neden olmuştur. Birçok ülke, geçici olarak büyük dış kaynak açıkları olması beklentilerini finanse etmek için dış borçlanmaya başvurdular.

Hükümet Nasıl Borç Para Toplar?

Bir hükümetin borç para almasının üç yolu vardır:

  1. Vatandaşlarından

Evet, bir ulusun vatandaşları hükümetlerine borç para verir ve bu da ulusal borcu artırır. Bu, ekonomist bir bakış açısıyla para toplamanın en güvenli yoludur. Birçok gelişmiş ülke borç para almak için bu yöntemi tercih etmektedir.

Bunu yapmak için hükümet, borç verene ödenmek üzere kupon adı verilen sabit faiz oranlı tahviller çıkarır. Bu kupon üçer aylık, yıllık veya vade sonunda kümülatif olarak ödenebilir. Vade, tahvilin çıkarıldığı, yani paranızı devlete ödünç verdiğiniz süreyi ifade eder. Birkaç hafta gibi kısa bir süre olabilir veya belirli tahviller için 30 yıla kadar uzayabilir.

2. Kendinden

İlginç bir şekilde, ülke kendi devlet kurumlarından ve yan kuruluşlarından bile borç para alabiliyor. Kulağa biraz mantıksız geldiği için hükümetin kendisinden nasıl borç alabileceğini merak edebilirsiniz. Mesele şu ki, Sosyal Güvenlik Vakfı fonu, Personel Yönetimi Emeklilik Dairesi vb. gibi bazı devlet kurumları, zaman zaman vergilerden ihtiyaç duyduklarından daha fazla gelir elde ediyor. Bu nedenle, bu fazla parayı bir kilit altında saklamak yerine, bu kurumlar devlet tahvilleri satın alır ve karşılığında hükümete borç para verir.

Son olarak, hükümetin kendisinden borç alabilmesinin en gölgeli yolu merkez bankalarıdır. Bu, harcamaları artırmanın veya borç geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirmenin bir yolu olarak para basmak anlamına gelir. Birçok ülkede merkez bankaları doğrudan hükümetin kontrolü altındadır. Bunun anlamı, bu tür hükümetlerin harcayacak paraları kalmadığında ve yerli ya da yabancı yatırımcılardan borç almak istemediklerinde, merkez bankalarından borç para alabilmeleridir. Bu durumda merkez bankalarının genel olarak yaptığı şey, para basmak (evet… yeni para!) ve bunu devlet tahvili satın alarak borç olarak hükümete vermektir. Kağıt üzerinde hükümet merkez bankalarından borç para almış gibi görünse de, gerçekte bunu yaparak yeni para icat ediyor ve bu parayı sisteme akıtıyor. Ancak, bunu yapmanın sonuçları kötü olabilir

3. Yabancı Kaynaklardan

Devlet vatandaşlarından olduğu gibi dış ülkelerden de borç para alabilir. Hükümet, hazine bonosu ihraç ederek yabancı bankalardan, uluslararası finans kuruluşlarından, Dünya Bankası ve diğerleri gibi diğer yabancı yatırımcılardan borç para alabilir.

Ancak unutulmaması gereken bir şey var: Bir ülke yurt dışından borç aldığında, yani dış borca başvurduğunda, aldığı para genellikle kendi para biriminden farklı oluyor. Pek çok iktisatçı, bu borçlanma yöntemine şüpheyle yaklaşıyor çünkü, ihraç edilen tahvillere ilişkin olağan faiz ödeme yükümlülüğünün yanı sıra, döviz kuru dalgalanmaları riski de var.

YABANCI KAYNAKLARDAN BORÇLANMA

Riskten korunmamış yabancı para cinsinden borçlanma, borçluyu kur dalgalanmalarına karşı duyarlı hale getirdiği için risklidir. Bir hükümet, yalnızca yerel para biriminde (vergi) geliri elde ederken, piyasalarda yabancı para cinsinden borçlanırsa, yerel para biriminin potansiyel değer kaybına karşı savunmasız olacaktır. Değer kaybı durumunda devlet borcunun GSYİH’ya oranı yükselecek, faiz harcamaları artacak ve bütçe dengesi olumsuz etkilenecektir. Devlet, şirketler ve hane halkı aynı anda döviz cinsinden borçlanırsa, tüm ekonomi ağır bir şekilde kur riskine maruz kalacaktır.

Aşırı döviz borçlanmasının neden olduğu çok sayıda tarihsel borç krizi örneği vardır. Gerçekten de, gelişmekte olan piyasa ülkelerindeki mali krizlerden önce genellikle bol miktarda yabancı para fon girişinin olduğu dönemler gelir. Yani, küresel finansal koşullar uygunsa, gelişmekte olan piyasa ülkeleri, iç tüketimi ve yatırımı düşük maliyetle finanse etmek için yurt dışından sermaye ithal etmeye teşvik edilecektir. Dışarıdan finanse edilen harcamaların çıktı ve istihdam üzerindeki olumlu etkisi, tüketici ve iş güvenine olumlu yansıyacak ve böylece borçlanma ve harcama eğiliminin daha da artmasına yol açacaktır.

Dikkate alınmadığı takdirde aşırı dış borçlanma, iç talepte sürdürülemez bir artışa yol açabilir ve ekonomiyi dış şoklara karşı savunmasız bırakabilir. Bu şoklar aniden ortaya çıkma eğiliminde olduğundan, gelişmekte olan piyasa ülkeleri genellikle gafil avlanır. Dış şoklar, çeşitli şekillerde olabilir: küresel para koşullarındaki ani değişiklikler, kötüleşen yatırımcı güveni, ana ihraç mallarının fiyatlarının düşmesi, ana ticaret ortaklarının korumacı önlemler açıklaması gibi. Dış şokun türünden bağımsız olarak, şok genellikle borç alan ülkenin dış finansmana erişiminde bir bozulmaya yol açar.

Esasen, 1970’lerden bu yana, devletin döviz cinsinden borçlanmasının önemli bir risk kaynağı olabileceği birçok kez gösterilmiştir. Sadece para birimi uyumsuzlukları yaratma ve böylece kamu maliyesini döviz kuru şoklarına maruz bırakma eğiliminde olmakla kalmaz, aynı zamanda devlet borcunun yeniden finanse edilmesini daha zor hale getirebilir. Özellikle, hükümetin para birimi uyumsuzluğunun farkında olan yatırımcılar, ülkenin risk profilindeki değişikliklere karşı çok hassas olabilir. Risk profilinin kötüleşmesi durumunda, yatırımcılar hükümetin döviz kurunun bitmesi durumunda meydana gelebilecek zararlardan kaçınmak için devlet tahvillerinden çekilmeyi tercih edebilirler. Böyle bir bağlamda, hükümetin yabancı para cinsinden borçlarını vadesi geldikçe yeniden finanse etmesi giderek zorlaşabilir. Bu nedenle, eğer hükümet ağır bir döviz borcuna sahipse, kendi kendini gerçekleştiren olaylara karşı savunmasız hale gelir: yatırımcıların temerrüde düşme konusundaki endişeleri, ülkenin borcunu fiilen temerrüde düşmesine neden olabilir.

DIŞ BORÇ MALİYET ve FAYDALARI

İktisat tarihi bize döviz cinsinden borçlanmanın makroekonomik istikrar için çok zararlı olabileceğini açıkça öğretmiş olsa da, bugün bile birçok ülke büyük ölçüde yabancı para fon kaynaklarına güveniyor. Maliyetlerin ve risklerin tartışılmasına ek olarak, devletin yabancı para cinsinden borçlanmasının ekonomisi, küçük ancak, yüksek oranda dolarize olmuş gelişen piyasa ülkelerinde belirgin olan iki ana faydasını tanımlar. Bu avantajlardan biri, başlıca küresel para birimlerindeki finansman kaynaklarının yerel para birimindeki yerel finansman kaynaklarından tipik olarak daha bol ve daha ucuz olmasıdır. Bu nedenle, yerel finansman kaynaklarının kıt olduğu ülkelerde, hükümetin dış borçlanması, verimli projelere tahsis edilirse, ekonomik büyüme ve kalkınmanın önemli bir itici gücü olabilir. İkinci fayda, devletin döviz cinsinden borçlanmasının, merkez bankasının – en azından borç stoku arttıkça geçici olarak – yerel para birimi için bir dayanak görevi gören döviz rezervleri biriktirmesine olanak sağlamasından kaynaklanmaktadır.

Elbette her ülke için doğru olan tek bir politika seti yoktur. Bir ülkenin ne ölçüde yurt dışından borç alması gerektiği, dünya ticaretinde ve sermaye piyasalarında karşı karşıya olduğu dış ortama, sahip olduğu doğal ve beşeri kaynaklara, ekonomik ve siyasi yapılarına bağlıdır. Bazı hükümetler, yatırımı artırmak ve yurt içi büyümeyi desteklemek için yurt dışından borç almayı seçerken, diğerleri, iç tasarruflara ve diğer borç yaratmayan girişlere güvenmeyi tercih ederek nispeten daha az borçlanmayı seçtiler.

Açıktır ki, tüm gelişmekte olan ülkeler her türden yabancı sermayeye erişime sahip değildir. Bu, borçlanma deneyimlerini ve borçlarının mevcut büyüklüğünü ve bileşimini etkilemiştir. Bir ülkenin ticari borç alma fırsatı, ekonomisi ilerledikçe artma eğilimindedir: kişi başına daha yüksek gelir, imtiyazlı fonlara güvenmekten uzaklaşıp özel finans kaynaklarına daha geniş erişime doğru gitme eğilimindedir.

DIŞ BORCUN KULLANIMI

Borçlanma, yatırım ve büyüme ile ilgili ülke deneyimleri, tüm sermayenin verimli bir şekilde kullanılması zorunluluğunu vurgulamaktadır. Kamu sektörü yatırımları, aşağı yönlü riskler için makul önlemlerin alınmasını ve dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Özel sektör projeleri, verimli yatırımı teşvik eden bir teşvikler, ödüller ve cezalar çerçevesine ihtiyaç duyar. Bu iki alandaki başarısızlık, son on yılda bazı ülkelerdeki yavaş büyümenin birincil nedeni olmuştur. Yabancı sermayenin dahil olduğu durumlarda, ülkeler bir “dönüşüm sorunu” ile karşılaşabilir – yani, projeler dış borcu karşılamaya yetecek kadar döviz üretemez (veya kurtaramaz). Bu birkaç nedenden dolayı olabilir. Proje oluşum dönemleri, kredilerin vade profiliyle uyumsuz olabilir. Alternatif olarak, belirli projeler herhangi bir zaman diliminde hiçbir zaman yeterli döviz üretemeyebilir veya tasarruf edemeyebilir. Aşırı değerli döviz kurları, yüksek koruma ve tüketim ve yatırım sübvansiyonları tarafından bozulmamış bir ekonomide bunun önemi yoktur. Yatırımların ticareti yapılan mallar (ihraç edilebilir veya ithal ikame ürünler) veya uluslararası ticareti yapılamayan eğitim, elektrik veya borulu su şebekeleri gibi mallar üretip üretmediği önemsiz olacaktır: getiri oranları ödünç alınan fonların maliyetinden yüksek olduğu sürece, çıktı ve tasarruflar artacak ve borcun geri ödenmesine yetecek kadar fazladan ihraç edilebilir bir fazla bırakılacaktır.

Bu borçlanmaların bir kısmı emtia fiyatları düştüğünde tüketimi sürdürmek için kullanılırken, çoğu, büyük kamu yatırımlarını finanse etmeye gitti ve bunların çoğu ekonomik büyümeye veya borcun ödenmesi için döviz yaratılmasına çok az katkıda bulundu. Bu projeler geniş bir sektör ve ülke yelpazesini kapsıyordu. Büyük konferans merkezleri, idari binalar, üniversite merkezleri, oteller ve otoyollar gibi projeler ile sanayi sektöründeki projeler örnek olarak gösterilebilir. Benzer durum, düşük gelirli ülkelerde olduğu kadar orta gelirli ülkelerde ve çoğu petrol ihracatçısı ülkede de meydana geldi. Açıkça sosyal, ekonomik ve politik altyapıya yatırım, endüstriyel yatırım ve hizmet sektörlerine yatırım (örneğin otellerde) gibi gereklidir. Ancak deneyimler, çıktıda önemli artışlar sağlayamayan projelere çok fazla yatırım yapıldığını göstermektedir. Ya siyasi prestij temelinde ya da olası ekonomik ve finansal getiri oranlarına yeterince dikkat edilmemesi temelinde çok fazla proje seçilmiştir. Bazı durumlarda, yatırımların seçiminde ekonomik kriterler yerine siyasi kriterler kullanılmıştır; Gelecekteki fiyat gelişmeleri hakkındaki beklentiler bazen yanlış tahmin edilmiştir. Özellikle, Hükümet destekli yatırımlar, ekonomik değerlendirmeleri yapılırken daha fazla özen ve sağduyunun gösterilmesini gerektirenlerdir.

Birçok ülkede olduğu gibi, bir ülkenin cari hesabı kötüleştiğinde, üç şekilde tepki verebilir. Birincisi, ekonomik büyüme hızını ve dolayısıyla ithalat talebini yavaşlatabilir. Bu genellikle döviz rezervleri düşük olan ülkeler için gereklidir. İkincisi, ithalatını yurtdışından borçlanarak veya rezervlerini tüketerek büyüme hızını koruyabilir. Veya üçüncüsü, ekonomiyi daha fazla ihracat ve ithal ikamesi üretimine yönelik olarak yeniden yapılandıran politikalar benimseyebilir. Ancak bunların gerçekleşmesi zaman alır. Nihai amaç, ülkenin üretim potansiyelini eski haline getirmek ve daha yüksek üretim ve artan ihracat yoluyla cari hesabın iyileşmesini sağlamaktır. İkinci ve üçüncü seçenekler arasındaki fark, yakın geçmişte gelişmekte olan ülkelerin başına gelenlerin çoğunu açıklıyor. Geçici bir şokla karşı karşıya kalan bir ülke (ister iç ister dış kaynaklı olsun) uyumu erteleyerek ödemeler dengesi amacıyla yurt dışından borçlanmakta haklıdır. Bu koşullarda ekonomisini yeniden yapılandırmaya yönelik politikalar uygulamasına gerek yoktur. Ancak, geçici ve kalıcı şokları önceden ayırt etmek genellikle zordur ve aynı zamanda, ödemeler dengesi amacıyla borçlanma, doğası gereği riskli bir politikadır.  

NETİCE

Dış borçlanmanın gelişen bir ülke için iki önemli faydası vardır.

Büyümeyi teşvik edebilir ve bir ekonominin iç ve dış şoklara uyum sağlamasına yardımcı olabilir.

Ancak pek çok deneyim, borçlanmanın potansiyel dezavantajlarının da olduğunu göstermektedir.

Verimsiz yatırımlarda boşa harcanabilir.

Bir hükümetin temel ekonomik reformları ertelemesine izin verebilir.

Ve borç birikimi, bir ekonomiyi dünya ekonomisinden gelen finansal baskılara karşı daha savunmasız hale getirebilir.

KAYNAK

Dünya Bankası (IBIRD) Foreign borrowing and developing-country policies,

MISLAV BRKIĆ, univ. spec. oec.*, Costs and benefits of government borrowing in foreign currency, pse-journal.hr.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: